เงื่อนไขการขายเพื่อการส่งออก

เอลลิเม้นท์โฟร์ทีน พีทีอี. แอลทีดี.
เงื่อนไขการขายเพื่อการส่งออก

(ประเทศไทย)
วันที่ออกเงื่อนไข: เดือนตุลาคม 2557

โดยหลัก บริษัทเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการระหว่างองค์กรกับองค์กร แคตตาล็อกฉบับนี้และแคตตาล็อกฉบับพิเศษเฉพาะกิจใดๆ ตลอดจนแผ่นพับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้นจึงมีไว้สำหรับให้ลูกค้าทางธุรกิจใช้เท่านั้น ถึงแม้จะมีข้อกำหนดอื่นใดระบุไว้ในเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทจะไม่ยกเว้น จำกัดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ความรับผิดใดๆ ที่ไม่อาจยกเว้น จำกัดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย รวมไปถึงความรับผิดภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม) และกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมของกฎหมายข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาบังคับใช้ หรือในกรณีที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะใช้สิทธิเรียกร้องโดยอาศัยอำนาจแห่งข้อกำหนดที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในเงื่อนไขฉบับนี้ (รวมไปถึงเงื่อนไขข้อ 7, 8, 12 และ 13) บริษัทจะจำกัดความรับผิดทั้งปวงของตนไว้เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ โดยให้เป็นทางเลือกของบริษัทในการเลือกปฏิบัติตามความรับผิดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ 14 ด้านล่างนี้

1. คำนิยาม

“แคตตาล็อก” หมายถึง แคตตาล็อก (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งในรูปเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์)ที่มีเงื่อนไขเหล่านี้ระบุอยู่
“บริษัท” หมายถึง เอลลิเม้นท์โฟร์ทีน พีทีอี. แอลทีดี. ที่ทำการค้าในนาม เอลลิเม้นท์โฟร์ทีน ตลอดจนผู้สืบสิทธิและผู้รับโอนที่ได้รับอนุญาตของเอลลิเม้นท์โฟร์ทีน พีทีอี. แอลทีดี.
“เงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
“สัญญา” หมายถึง สัญญาใดๆ ระหว่างบริษัทกับลูกค้าที่จัดทำขึ้นเพื่อการซื้อขายสินค้าและบริการ
“ลูกค้า” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่คำสั่งซื้อสินค้าได้รับการสนองรับจากบริษัท
“สินค้า” หมายถึง สินค้าใดๆ ที่บริษัทจัดหาหรือจะจัดหาให้แก่ลูกค้า รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์สินค้าและสินค้าแทนที่ที่ได้จัดหามาให้ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้
“ภาษีมูลค่าเพิ่ม” หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย
“การบริการ” หมายถึง บริการใดๆ ที่บริษัทจัดหาหรือจะจัดหาให้แก่ลูกค้า
“บาท” หมายถึง เงินสกุลบาทของประเทศไทย
“สินค้าและบริการ” หมายถึง สินค้าหรือบริการใดๆ
“เป็นหนังสือ” หมายรวมถึง การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
การอ้างอิงถึงบทบัญญัติหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้ ให้หมายรวมถึง การตราขึ้นใหม่ การแก้ไขเพิ่มเตอมหรือการออกบทบัญญัติหรือระเบียบข้อบังคับใหม่มาแทนที่บทบัญญัติหรือระเบียบข้อบังคับที่อ้างอิงถึงดังกล่าว

2. เงื่อนไข

คำสั่งซื้อทั้งหมดที่ได้รับการสนองรับจากบริษัทต้องตกอยู่ภายใต้บังคับและเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ โดยให้เงื่อนไขเหล่านี้มีผลเป็นการยกเลิกและไม่รวมข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในหรือที่ได้รับการอ้างถึงในการเจรจาหรือการดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทกับลูกค้า หรือที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของลูกค้าเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ อนึ่ง กรณีที่มีการขัดกันระหว่าง

 • ข้อกำหนดอื่นๆ ในแคตตาล็อกฉบับนี้กับเงื่อนไขเหล่านี้ หรือ
 • ข้อกำหนดอื่นๆ ในคำสั่งซื้อกับเงื่อนไขเหล่านี้

ให้บังคับใช้ตามเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลัก เว้นเสียแต่บริษัทมีหนังสือตกลงกันไว้เป็นประการอื่น รวมไปถึงกรณีที่บริษัทยอมรับข้อกำหนดใดๆ อันเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ ให้เงื่อนไขเหล่านี้เป็นประมวลข้อตกลงที่สมบูรณ์อันเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่สั่งซื้อกันระหว่างบริษัทกับลูกค้า ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ เว้นเสียแต่กรรมการบริษัทมีหนังสือให้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง

3. ราคา

ราคาสินค้าและบริการทั้งหมดที่บริษัทเป็นผู้จัดหาจะเป็นสกุลเงินบาทและยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีและอากรอื่นๆ รวมถึงค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการพิเศษใดๆ (เช่น ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการสินค้าที่มีน้ำหนักมากหรือสินค้าที่มีจำนวนมาก) ซึ่งจะเพิ่มเติมเข้าไป ณ เวลาที่มีการจัดส่งสินค้าและลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินดังกล่าว เว้นแต่เมื่อบริษัทตกลงเป็นอย่างอื่น บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าราคาสินค้าและบริการนั้นถูกต้องตรงตามราคาที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวไม่ใช่ราคาที่มีผลผูกพันตลอดไปและบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการของบริษัทโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ทุกเมื่อ ราคาที่คิดเงินจะเป็นราคาที่ใช้อยู่ในขณะที่บริษัทสนองรับคำสั่งซื้อ ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าและบริการเป็นงวด (ต่อไปในเงื่อนไขเหล่านี้จะเรียกว่า “การจัดส่งตามกำหนดการ”) บริษัทจะใช้ราคาสินค้าและบริการ ณ เวลาที่มีการจัดส่งสินค้าและบริการในงวดแรกเป็นราคาสำหรับสินค้าและบริการที่บริษัทต้องจัดส่งให้ลูกค้าภายในระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่มีการสั่งซื้อ หากการจัดส่งตามกำหนดการกินระยะเวลายาวนานกว่า 90 วันนับจากวันที่มีการสั่งซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเพิ่มราคาสินค้าและบริการข้างต้นเป็นราคาที่ใช้อยู่ ณ เวลาที่มีการจัดส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าราคาที่ใช้อยู่ในขณะนั้นถูกต้องตรงตามราคาที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก อนึ่ง บริษัทจะคิดค่าบริการสำหรับการบริการเพิ่มเติมหรือการจัดหาสินค้าหรือบริการตามความต้องการใดๆ ที่ลูกค้าร้องขอ ตามราคาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเสนอราคาที่บริษัทจัดทำขึ้น

การจัดหาสินค้าและการให้บริการไปยังสถานที่อยู่ในประเทศไทยจะมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราปัจจุบัน

เอกสารมาตรฐานของบริษัทประกอบไปด้วยใบแจ้งค่าสินค้าและบริการ (invoice) และใบจัดส่งสินค้า (despatch note) อย่างละหนึ่งฉบับแยกจากกัน ค่าใช้จ่ายสำหรับขอเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมหรือการขอเอกสารอื่นๆ จะไม่รวมอยู่ในเอกสารมาตรฐานของบริษัท เว้นแต่มีการระบุไว้ในใบเสนอราคาหรือใบแจ้งค่าสินค้าและบริการชั่วคราว (pro forma invoice) ของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่ายสำเนาใบแจ้งค่าสินค้าและบริการ หรือในกรณีที่ลูกค้าทำต้นฉบับหายหรือไม่ทราบว่าวางไว้ที่ไหน โดยที่บริษัทจะเสนอราคาค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้หากมีการให้รายละเอียดไว้ ณ เวลาที่มีการร้องขอให้บริษัทเสนอราคา โดยจะชี้แจงรายละเอียดการคิดราคาดังกล่าวแยกไว้เป็นอีกรายการหนึ่ง

4. การชำระราคา

การชำระราคาสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

เอ. ตั๋วแลกเงินธนาคารที่มีหน่วยเป็นเงินสกุลบาท
บี. การโอนเงินทางโทรเลข – สามารถขอรายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารของบริษัทได้
ซี. บัตรเครดิตหลักๆ ที่สำคัญซึ่งบริษัทยอมรับเป็นคราว ๆ ไป
ดี. เงื่อนไขดี. เงื่อนไขบัญชีสุทธิในแต่ละเดือน ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับการกรอกข้อความแบบฟอร์มการยื่นขอบัญชีเงินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ที่อยู่ในแคตตาล็อกหรือที่ขอจากบริษัทให้สมบูรณ์และการยอมรับแบบฟอร์มดังกล่าวของบริษัท

บัญชีเงินเชื่อเพื่อการพาณิชย์มีไว้สำหรับนิติบุคคลเท่านั้นและไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลธรรมดา ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มการยื่นขอบัญชีเงินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ที่แนบมากับแคตตาล็อกหรือที่ขอจากบริษัทให้ครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาวงเงินที่จะอนุมัติให้ลูกค้าเสมอไม่ว่าในเวลาใด โดยบริษัทอาจลด ระงับหรือถอดถอนวงเงินดังกล่าวได้ตามดุลยพินิจของบริษัทไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารหรือค่าคอมมิชชั่นในการดำเนินธุรกรรมใดๆ ดังนั้น จึงต้องมีการระบุไว้ในเอกสารเงินเชื่อทุกรายการว่าลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นดังกล่าว

หลังจากได้อนุมัติระยะเวลาการให้สินเชื่อแล้ว ยอดเงินจะถึงกำหนดชำระภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทออกใบแจ้งค่าสินค้าและบริการ โดยไม่มีการหัก หักลบกลบหนี้หรือหัก ณ ที่จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ให้ถือว่าระยะเวลาในการชำระราคาเป็นสาระสำคัญและโดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นๆ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระราคาได้ภายในวันที่ครบกำหนด บริษัทจะมีสิทธิต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ยกเลิกคำสั่งซื้อหรือระงับการจัดส่งสินค้าหรือการปฏิบัติตามสัญญาอื่นใดในอนาคต
 2. ยึดเงินจำนวนใดๆ ที่ลูกค้าชำระไว้แล้วมาชำระค่าสินค้าและบริการดังกล่าว (หรือค่าสินค้าและบริการภายใต้สัญญาอื่นๆ) ตามที่บริษัทเห็นสมควร และ
 3. คิดดอกเบี้ย (ทั้งก่อนและหลังคำพิพากษาใดๆ) จำนวนเงินที่ค้างชำระอีกร้อยละ 2 เพิ่มจากอัตราที่ธนาคารกลางแห่งออสเตรเลียประกาศใช้อย่างเป็นทางการเป็นคราวๆ ไปจนกว่าจะชำระราคาครบถ้วน (เศษของเดือนให้ปัดเป็นหนึ่งเดือนเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณดอกเบี้ย)

บริษัทขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่ายสำเนาใบแจ้งค่าสินค้าและบริการ หรือในกรณีที่ลูกค้าทำต้นฉบับหายหรือไม่ทราบว่าวางไว้ที่ไหน ทั้งนี้ หากบริษัทมีการดำเนินคดีเพื่อเรียกคืนเงินจำนวนดังกล่าว ลูกค้าต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บริษัทต้องเสียไปเพื่อดำเนินการให้มีการเรียกคืนเงินแก่บริษัท

5. คำสั่งซื้อ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะทำธุรกิจกับบริษัทหรือบุคคลใดๆ หรือขอสงวนสิทธิในการสนองรับคำสั่งซื้อสินค้าและบริการแต่เพียงบางส่วน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์คำสั่งซื้อซ้ำซ้อน บริษัทจึงขอให้ระบุข้อความ “ยืนยันแล้วเท่านั้น” ไว้อย่างชัดเจนบนใบยืนยันคำสั่งซื้อสินค้าและบริการทางโทรศัพท์ที่ส่งมายังบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดในคำสั่งซื้อที่ไม่ได้ระบุข้อความดังกล่าวไว้อย่างชัดแจ้งและจะคิดค่าบริการสำหรับคำสั่งซื้อที่ซ้ำซ้อนฉบับนั้นด้วย

บริษัทไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการสั่งซื้อขั้นต่ำสุด แต่คำสั่งซื้อใดๆ ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 3,000 บาท (ไม่รวมส่วนลดใดๆ และภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใด) จะมีค่าธรรมเนียมในการจัดการ 750 บาท อย่างไรก็ตาม สำหรับคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าบางประเภท โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในแคตตาล็อก หรือสินค้าที่บริษัทไม่มีในสต๊อค บริษัทอาจมีการกำหนดปริมาณการสั่งซื้อหรือมูลค่าขั้นต่ำสุดไว้ ทั้งนี้ บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนที่บริษัทจะตอบรับคำสั่งซื้อสินค้านั้น

เมื่อมีการตอบรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว จะไม่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือลดจำนวนในคำสั่งซื้อนั้น หากไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกรรมการบริษัท เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดสภาพโดยทั่วไปแห่งเงื่อนไขนี้ บริษัทอาจไม่ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าใดๆ ที่ไม่ปรากฏอยู่ในแคตตาล็อก สินค้าที่บริษัทไม่มีในสต๊อค สินค้าที่จัดหามาจากเมืองนวร์ก สินค้าที่ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สินค้าที่มีสสารอันตรายเป็นส่วนประกอบและ/หรือสินค้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค

อนึ่ง แม้ว่าบริษัทยอมรับคำสั่งซื้อสินค้าโดยการจัดส่งสินค้าที่บริษัทจัดหามาดังกล่าว แต่การจัดส่งดังกล่าวไม่ใช่การยอมรับของบริษัท ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งราคาหรืออ้างอิงราคาสินค้าและบริการในคำสั่งซื้อสินค้าของตนอย่างไม่ถูกต้อง

6. การจัดส่ง การประกันภัย ค่าใช้จ่ายและอากรในการนำเข้า

ราคาสินค้าที่บริษัทเป็นผู้เสนอได้รวมค่าขนส่งสินค้าตามปกติไว้แล้ว แต่ค่าใช้จ่ายพิเศษทั้งปวงในการขนส่ง การบรรจุ การประกันภัยและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้าและบริการที่เสนอไปเว้นแต่บริษัทจะตกลงเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจะประเมินราคาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแยกไว้อีกรายงานหนึ่งในใบแจ้งค่าสินค้าและบริการชั่วคราว (pro forma invoice)และใบเสนอราคา

คำสั่งซื้อใดๆ ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 3,000 บาท (ไม่รวมส่วนลดใดๆ และภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใด) จะมีค่าธรรมเนียมในการจัดการ 750 บาท

เว้นแต่เมื่อบริษัทตกลงเป็นอย่างอื่น ลูกค้าต้องรับผิดชอบโดยค่าใช้จ่ายของลูกค้าเองสำหรับค่าอากร เงินเรียกเก็บ ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บโดยเจ้าพนักงาน อันเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าจากประเทศสิงคโปร์และการนำเข้าสินค้าดังกล่าวไปยังประเทศปลายทางและลูกค้าจะชดใช้ให้บริษัทสำหรับค่าอากร เงินเรียกเก็บ ภาษี ภาระตั้งบังคับ ค่าปรับ เงินโทษปรับ ค่าใช้จ่าย ค่าสูญหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทอันเกี่ยวข้องกับการส่งออกและ/หรือการนำเข้าสินค้านั้น ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่จำเป็นใดๆ สำหรับการนำเข้า/การส่งออก ตลอดจนการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกที่ใช้บังคับในประเทศสิงคโปร์และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนำเข้าหรือการส่งออกที่ใช้บังคับในประเทศปลายทางให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของลูกค้า อนึ่ง กรณีอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นในสหรัฐอเมริกา โปรดอ่านรายละเอียดในเงื่อนไขข้อ 20

ในการนี้ บริษัทจะดำเนินการอย่างเต็มที่ให้การจัดส่งและ/หรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ประเมินไว้บรรลุผลสำเร็จ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีความรับผิดไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่จะต้องชดใช้ให้แก่ลูกค้าสำหรับการไม่จัดส่งสินค้า การไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือการจัดส่งหรือการปฏิบัติตามสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนด โดยมีข้อยกเว้นตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ 7 แม้ว่าการดังกล่าวจะเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือผู้ขนส่งของบริษัท โดยให้ถือว่าระยะเวลาในการจัดส่งและ/หรือการปฏิบัติตามสัญญาไม่ถือเป็นสาระสำคัญ การจัดส่งสินค้าจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ ซึ่งบริษัทอาจใช้วิธีการจัดส่งใดๆ ที่มีอยู่ก็ได้

บริษัทของสงวนสิทธิในการจัดส่งหรือปฏิบัติตามสัญญาโดยแบ่งเป็นงวดๆ ทั้งนี้ การที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ทันวันที่ต้องมีการจัดส่งตามกำหนดการหรือวันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาได้นั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะมาขัดขวางหรือจำกัดไม่ให้บริษัทจัดส่งหรือปฏิบัติตนตามสัญญาภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็นงวดๆ แต่ประการใด ทั้งนี้ การจัดส่งตามกำหนดการมีระยะเวลาสูงสุดอยู่ที่ 3 เดือนเท่านั้นนับแต่วันที่มีคำสั่งซื้อ

7. การตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่องและการไม่จัดส่งสินค้าและบริการ

ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้า การบริการและการปฏิบัติตามสัญญาทันทีที่ตนสามารถกระทำได้ภายหลังการจัดส่งสินค้าและการให้บริการ ภายใต้ข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 13 และ/หรือ 14 บริษัทจะไม่ขอรับผิดในความชำรุดบกพร่องใดๆ ในตัวสินค้าและบริการ รวมถึงการไม่ส่งมอบหรือการส่งมอบไม่ครบตามจำนวน สินค้ามีน้ำหนักหรือคุณภาพขาดหายไป เว้นเสียแต่บริษัทจะได้รับหนังสือบอกกล่าวถึงกรณีดังกล่าวภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันที่ได้จัดส่งสินค้า เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้เขียนซอฟต์แวร์ที่ประกอบอยู่ในตัวสินค้า จึงเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือไม่ก่อนใช้งานสินค้านั้น ในกรณีที่ลูกค้าได้รับพัสดุที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ ลูกค้าควรถ่ายรูปพัสดุนั้นไว้เพื่อยืนยันความเสียหายและแจ้งให้บริษัททราบทันทีก่อนเปิดพัสดุดังกล่าว

จำนวนสินค้าที่ได้รับการจัดส่งที่บริษัทบันทึกไว้ ณ เวลาที่จัดส่งสินค้าจากสถานประกอบธุรกิจของบริษัทให้ถือเป็นหลักฐานอันเป็นที่ยุติถึงจำนวนสินค้าที่ลูกค้าได้รับในการจัดส่ง เว้นเสียแต่ลูกค้ามีหลักฐานอันชัดแจ้งที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นประการอื่น ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดในการไม่จัดส่งสินค้าหรือการปฏิบัติตนตามสัญญาในการให้บริการ ตราบใดที่ไม่มีการส่งหนังสือบอกกล่าวมายังบริษัทภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ควรมีการจัดส่งสินค้าหรือให้บริการในสภาพการณ์อันเป็นปกติ

ความรับผิดใดๆ ของบริษัทสำหรับการไม่จัดส่งหรือการไม่ปฏิบัติตนตามสัญญาหรือสำหรับสินค้าที่แจ้งว่าชำรุด ณ เวลาที่จัดส่งหรือการบริการที่แจ้งว่าบกพร่องภายหลังการให้บริการภายใต้เงื่อนไขข้อ 7 จะจำกัดอยู่เพียงการหาสินค้ามาทดแทน การให้บริการใหม่อีกครั้งภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือการชดใช้ราคาที่ชำระไปเพื่อสินค้าและบริการนั้นคืนให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทว่าจะเลือกดำเนินการอย่างไร

8. คำบรรยายลักษณะ

ข้อมูลจำเพาะ แบบ ภาพประกอบ คำพรรณนาและรายการน้ำหนัก มิติ ปริมาตรหรือรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “คำบรรยายลักษณะ”) ซึ่งไม่ว่าจะปรากฏอยู่ที่ใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแคตตาล็อกนี้ ใบจัดส่งสินค้า ใบแจ้งค่าสินค้าและบริการหรือใบแสดงรายการบรรจุภัณฑ์) มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการ ซึ่งไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ในกรณีที่คำบรรยายลักษณะข้างต้นมีข้อความแตกต่างไปจากรายละเอียดของผู้ผลิต ให้ถือว่ารายละเอียดของผู้ผลิตนั้นถูกต้อง อนึ่ง บริษัทจะดำเนินการใดๆ ทั้งปวงตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าคำบรรยายลักษณะนั้นมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาศัยข้อมูลดังกล่าวภายในขอบเขตที่กฎหมายได้ให้อนุญาตไว้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้จัดหาสินค้าและบริการของบริษัทอาจจัดหามาให้ โดยบริษัทจะไม่ขอรับผิดใดๆ ทั้ง ปวงตามสัญญาหรือตามการละเมิดหรือตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือประการอื่นใดสำหรับความผิดพลาดและการละข้อความใดๆ ในคำบรรยายลักษณะ ทั้งที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือเหตุอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสินค้าและบริการดังกล่าว เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงหรือการดำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง

9. ความเสี่ยงภัยและกรรมสิทธิ์

ความเสี่ยงภัยในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าจะตกเป็นของลูกค้าตามเงื่อนไข Incoterm ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไข Incoterm ระบุไว้ ความเสี่ยงภัยในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าดังกล่าวจะตกเป็นของลูกค้าเมื่อสินค้าได้ถูกนำออกไปจากคลังสินค้าของบริษัท หรือเมื่อพ้นไปจากมือผู้ส่งของของบริษัทในกรณีหลังจากนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ กรรมสิทธิ์ของสินค้าจะไม่ตกไปเป็นของลูกค้าจนกว่าบริษัทจะได้รับการชำระเงินทั้งหมดเต็มจำนวน (ทั้งการชำระด้วยเงินสดหรือผ่านธุรกรรมทางบัญชี) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ครบกำหนดที่ลูกค้าต้องชำระให้บริษัท

ลูกค้าต้องยึดถือสินค้านั้นไว้ด้วยความสุจริตในฐานะผู้รับฝากทรัพย์ของบริษัท ต้องทำประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าให้พ้นจากความเสี่ยงภัยปกติทั้งปวงตามราคาจัดหาสินค้าใหม่มาทดแทน และต้องไม่นำสินค้าไปจำนำหรือก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วง ภาระติดพันหรือผลประโยชน์อื่นใดต่อตัวสินค้านั้นและจัดเก็บสินค้าแต่ละครั้งที่มีการส่งมอบแยกออกจากกัน โดยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสินค้าดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัทและจัดให้สินค้านั้นอยู่ในลักษณะที่สามารถระบุหรืออ้างอิงไปยังใบแจ้งค่าสินค้าและบริการเมื่อใดก็ตามที่เหตุอันควรเอื้อให้ทำเช่นนั้นได้จนกว่ากรรมสิทธิ์ในสินค้าจะตกไปเป็นของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าอาจใช้หรือขายสินค้าในการดำเนินธุรกิจตามปกติได้ โดยมีเงื่อนไขว่าในกรณีที่มีการขายสินค้า ลูกค้านั้นจะเป็นตัวแทนของบริษัทในการจำหน่ายสินค้าใดๆ อย่างไรก็ตาม ตัวแทนดังกล่าวมีหน้าที่ต่อบริษัทเพียงการสร้างรายได้ให้บริษัทเท่านั้น โดยที่บริษัทจะไม่ผูกพันตนภายใต้สัญญาใดๆ ระหว่างลูกค้ากับผู้ซื้อของลูกค้า ลูกค้าต้องอธิบายให้บริษัททราบถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้านั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับราคาของสินค้าและจะยึดถือเงินจำนวนดังกล่าวไว้เพื่อบริษัทโดยแยกไว้ในอีกบัญชีหนึ่ง นอกจากนี้ ลูกค้าจะยึดถือไว้เพื่อบริษัทโดยแยกเก็บไว้เป็นอีกบัญชีหนึ่งสำหรับเงินประกันใดๆ ทั้งปวงที่บริษัทได้รับมาสำหรับสินค้าที่บริษัทเป็นเจ้าของ

การเป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในสินค้าภายใต้เงื่อนไขข้อ 9 จะไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของบริษัทในฐานะที่เป็นผู้ขายที่ยังไม่ได้รับการชำระราคา

หากไม่มีการชำระราคาเต็มจำนวนในวันที่ครบกำหนดชำระหรือหากลูกค้าตกเป็นบุคคลล้มละลาย มีมติที่ประชุมให้เลิกกิจการหรือศาลมีคำสั่งให้เกิดผลดังกล่าวหรือมีการแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์เพื่อดูแลทรัพย์สินใดๆ หรือภาระหน้าที่ใดๆ ของลูกค้าหรือมีการบังคับคดีหรือบังคับยึดทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันการชำระหนี้เอากับลูกค้า บริษัทจะมีสิทธิในการเรียกคืนการครอบครองสินค้าโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทมีสิทธิเข้าไปยังสถานประกอบการใดๆ ที่ลูกค้าครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์อยู่

ในกรณีที่สินค้าได้ผ่านการผสม แปรรูปหรือใช้งานจนไม่เหลือลักษณะเดิมอยู่เลยหรือถูกนำไปประกอบ ผสมหรือใช้งานร่วมกับสินค้าอื่นๆ เพื่อผลิตสินค้าขึ้นใหม่โดยไม่สามารถคงรูปเดิมอยู่ได้ ให้กรรมสิทธิ์ในสินค้าตกไปเป็นของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะจัดเก็บรายได้จากการขายสินค้าข้างต้นซึ่งเป็นจำนวนที่เทียบเท่ากับราคาของสินค้าที่ยังไม่มีการชำระเงินไว้เพื่อบริษัทจนกว่าลูกค้าจะชำระเงินค่าสินค้าให้แก่บริษัทครบถ้วน

แคตตาล็อกฉบับนี้จะยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวทุกเมื่อไม่ว่าเวลาใดก็ตาม

10. การคืนสินค้า

ไม่มีการส่งคืนสินค้านอกเหนือจากมีข้อตกลงล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ก่อนที่จะส่งคืนสินค้าไปยังบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกค้าต้องติดต่อบริษัทเพื่อขอรับหมายเลขการอนุมัติการส่งคืนสินค้า ('RMA') การส่งคืนสินค้าจะเกิดขึ้นโดยลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายทั้งหมด และไม่ควรเกิดความเสียหายจากลูกค้า และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนสินค้าให้กับบริษัทและต้องยื่นหลักฐานหรือการจัดส่งคืนดังกล่าว

บริษัทมีนโยบายการส่งคืนสินค้าภายใน 30 วัน ในการรับคืนสินค้าตามนโยบายนี้ ควรส่งสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ ลูกค้าควรส่งคืนสินค้าตามนโยบายเมื่อได้รับ RMA โดยระบุหมายเลขการอนุมัติการส่งคืนสินค้า (RMA) หมายเลขบัญชีของลูกค้า และหมายเลขคำสั่งซื้ออย่างชัดเจนที่ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์

สินค้าที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์หรือสร้างขึ้นเป็นพิเศษหรือมีสารอันตราย ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน 2002/95/EC ว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ('RoHS') อาจไม่สามารถส่งคืนได้ สินค้าใด ๆ ที่ไม่อยู่ในแค็ตตาล็อกหรือไม่ใช่สินค้าในสต็อกอาจไม่สามารถส่งคืนได้ สินค้าที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตย์หรือมีส่วนประกอบที่ไวต่อความชื้น (MSL) ซึ่งบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทอาจไม่สามารถส่งคืนได้ หากบรรจุภัณฑ์พองหรือ 'ลอก' หรือถูกเปิด ดัดแปลง หรือได้รับความเสียหาย

สินค้าใด ๆ ที่ส่งคืนเนื่องจาก 'ไม่ต้องการ' หรือ 'สั่งซื้อไม่ถูกต้อง' อาจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท โดยอาจมีค่าธรรมเนียมนำสินค้ากลับเข้าสต็อก 20% ของมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ของสินค้า (โดยมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท)

11. สิทธิยึดหน่วง

บริษัทมีสิทธิยึดหน่วงทั่วไปเหนือจำนวนเงินทั้งหมดที่ลูกค้าต้องชำระสำหรับสินค้าทั้งปวงที่บริษัทจะจัดหาให้ลูกค้าหรือสำหรับงานใดๆ ที่บริษัทดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วในนามของลูกค้า ในการนี้ เมื่อบริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งไปยังลูกค้าภายในระยะเวลา 14 วัน บริษัทอาจขายสินค้าเหล่านั้นและนำรายได้จากการขายสินค้านั้นไปใช้ชำระหนี้สำหรับเงินจำนวนใดๆ ที่ลูกค้าพึงชำระให้แก่บริษัท

12. ความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์

ภายใต้เงื่อนไขข้อ 14:

 1. หากกรรมการบริษัทไม่มีหนังสือรับรองข้อมูลตัวเลขที่แสดงถึงความมีประสิทธิภาพ (performance figures) ค่าพิกัดความเผื่อ (tolerances) หรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า (characteristics) โดยชัดแจ้งเป็นพิเศษ บริษัทจะไม่รับผิดใดๆ ในความบกพร่องของสินค้าและบริการที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เช่นว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือเหตุอื่นใด และ
 2. ลูกค้ามีหน้าที่ดำเนินการให้แน่ใจว่าสินค้าและบริการนั้นเพียงพอและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ เว้นเสียแต่มีหนังสือระบุไว้โดยชัดแจ้งจากกรรมการบริษัท 

คำแนะนำหรือคำเสนอแนะใดๆ ที่มาจากพนักงานของบริษัท ซึ่งไม่ได้รับการยืนยันเป็นหนังสือจากกรรมการบริษัทให้ตกเป็นความเสี่ยงภัยของลูกค้าทั้งหมดและบริษัทจะไม่ขอรับผิดใดๆ ในคำแนะนำหรือคำเสนอแนะที่ไม่ได้รับการยืนยันนั้น ทั้งนี้ ภายใต้ข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 14 ในกรณีที่มีหลักฐานแสดงว่าคำรับรอง คำแถลง คำแนะนำหรือคำเสนอแนะที่ได้รับการยืนยันไว้ตามเงื่อนไขข้อ 12 ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด ความรับผิดของบริษัทที่มีต่อลูกค้าจะจำกัดอยู่ที่การชดใช้เงินที่ได้ชำระเป็นค่าสินค้าและบริการคืนหรือบริษัทอาจเลือกที่จะจัดหาสินค้าและบริการทดแทนที่เพียงพอและเหมาะสมให้ลูกค้า

13. คำรับรอง/การรับประกัน

บริษัทจะพยายามให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากคำรับรองหรือการรับประกันที่ผู้ผลิตสินค้าหยิบยื่นให้ นอกจากนี้ บริษัทจะซ่อมแซมสินค้าหรือในกรณีของการบริการ บริษัทสามารถเลือกที่จะทดแทนสินค้าหรือให้บริการลูกค้าใหม่อีกครั้งเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่จัดส่งสินค้าหรือวันที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากพิสูจน์ได้จนเป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทว่าความเสียหายหรือความบกพร่องนั้นเกิดจากวัสดุที่ด้อยคุณภาพ ทักษะการทำงานของคนงาน หรือการออกแบบ ทั้งนี้ บริษัทจัดหาโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าโดยเป็นที่เข้าใจกันอย่างชัดแจ้งว่าบริษัทไม่ขอให้คำรับรองการทำงานของซอฟต์แวร์ดังกล่าวว่าซอฟต์แวร์นั้นจะทำงานโดยปราศจากความบกพร่องหรือข้อผิดพลาด

อนึ่ง ข้อผูกพันนี้จะไม่นำไปใช้กับกรณีดังต่อไปนี้

 • ความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นมาจากการที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมสินค้านั้นโดยไม่ได้รับหนังสือแสดงความยินยอมจากบริษัท
 • ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการจัดเก็บ ใช้งาน ติดตั้ง ใช้หรือบำรุงรักษาสินค้านั้น
 • ลูกค้าไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงความชำรุดบกพร่องดังกล่าวตามเงื่อนไขข้อ 7 ซึ่งควรได้เห็นความชำรุดบกพร่องนั้นแล้วหากมีการตรวจสอบที่เหมาะสม หรือ
 • ลูกค้าไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงความบกพร่องดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 12 เดือน (หรือภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดขึ้นในขณะที่ตอบรับคำสั่งซื้อสินค้าและบริการดังกล่าว) นับตั้งแต่วันที่จัดส่งสินค้าหรือวันที่ให้บริการ

สินค้าและบริการใดๆ ที่บริษัทจัดหามาทดแทนหรือซ่อมแซมให้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 13 นี้จะได้รับการรับประกันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้สำหรับชิ้นส่วนใดๆ ที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกันที่ให้ไว้กับสินค้าและบริการเดิม ทั้งนี้ สินค้าใดๆ ที่บริษัทจัดหามาทดแทนให้ให้ตกเป็นของบริษัท

ลูกค้าอนุญาตให้บริษัท รวมถึงพนักงาน ตัวแทนและผู้แทนของบริษัทมีสิทธิเข้าไปในสถานประกอบการของบริษัทเพื่อดำเนินการซ่อมแซมหรือนำส่งสินค้าทดแทนภายใต้เงื่อนไข 13 ในการนี้ ลูกค้าต้องดำเนินการให้แน่ใจว่าพนักงาน ตัวแทนและผู้แทนของบริษัทมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มั่นคงและปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ สถานประกอบการของลูกค้า และลูกค้ามีหน้าที่ยุติการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องโปรเซสเซอร์ใดๆ ที่ต้องซ่อมแซมหรือหามาทดแทนกับเครือข่ายของลูกค้าและทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องโปรเซสเซอร์นั้นก่อนที่บริษัทจะเดินทางไปถึงจุดปฏิบัติงาน

เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ 7 และ 14 เงื่อนไขข้อนี้เป็นข้อผูกพันเพียงประการเดียวของบริษัทและเป็นการเยียวยาเพียงประการเดียวของลูกค้าสำหรับสินค้าและบริการที่ชำรุดบกพร่อง และลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนนี้แล้วเพื่อใช้แทนคำรับรอง เงื่อนไข หรือคำรับประกัน ตลอดจนบทบัญญัติหรือสิ่งใดๆ ทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย อันเกี่ยวกับคุณภาพ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือความมีประสิทธิภาพของสินค้าที่เป็นที่น่าพอใจ (หรือวัสดุใดๆ ที่ใช้ร่วมกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น) หรือมาตรฐานทักษะการทำงานของคนงานในการให้บริการ โดยให้คำรับรอง เงื่อนไขและคำประกันทั้งปวงดังกล่าวได้รับยกเว้น

14. ความรับผิด

บริษัทไม่รับผิดใดๆ ในความเสียหาย ความสูญหาย รายจ่าย การเรียกร้องหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการที่ไม่สามารถให้คำแนะนำหรือข้อมูลหรือการให้คำแนะนำหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าการนั้นจะเกิดขึ้นมาจากความประมาทเลินเล่อของบริษัท พนักงาน ตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทหรือไม่ก็ตาม

บริษัทไม่ได้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของตนในเรื่องที่อาจขัดต่อกฎหมายหากบริษัทกระทำหรือพยายามกระทำเช่นนั้น ทั้งนี้ ในเงื่อนไขการขายเหล่านี้ ไม่มีข้อความใดที่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของบริษัทต่อการตายหรือการบาดเจ็บอันเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือการแถลงข้อความเท็จเพื่อฉ้อฉลของบริษัท
นอกเหนือไปจากสิทธิ ที่จะได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนสินค้าหรือรับการบริการใหม่หรือรับเงินคืนสำหรับการชำระราคาใดๆ ที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขเหล่านี้หรือในกฎหมาย บริษัทจะไม่ขอรับผิดใดๆ ต่อลูกค้า (ไม่ว่าในทางสัญญา ทางละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ) การกระทำผิดหน้าที่ การชดใช้คืนหรือโดยประการอื่นใด) สำหรับความเสียหาย ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อมหรือความเสียหายต่อเนื่อง (ทั้งหมดนี้รวมถึงและไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียประโยชน์ทางธุรกิจ การสูญเสียประโยชน์ในการใช้ ความเสียหายจากการที่ข้อมูลสูญหายและช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน การสูญเสียค่าความนิยม ธุรกิจหยุดชะงัก ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือการผลิตเพิ่มสูงขึ้น การสูญเสียโอกาส การสูญเสียโอกาสในการเข้าทำสัญญาและเรื่องอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน) ทั้งที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • สินค้าและบริการทั้งปวง รวมถึงการผลิต การขาย ประสิทธิภาพ คุณลักษณะเฉพาะ (characteristics) ความล้มเหลวหรือความล่าช้าใดๆ ของบริษัทหรือพนักงาน ตัวแทนหรือผู้รับเหมาช่วงของบริษัทในการปฏิบัติตามสัญญาหรือจัดหาสินค้าและบริการ
 • การที่บริษัทผิดเงื่อนไขแห่งสัญญาที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย
 • การใช้งาน การขายต่อหรือการจัดหามาทดแทนซึ่งสินค้าและการบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าข้างต้นหรือที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยสินค้าข้างต้น
 • การกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดๆ ของบริษัท ณ สถานประกอบการของลูกค้า
 • ข้อความใดๆ ที่บริษัทจัดทำและไม่ได้จัดทำขึ้นหรือข้อความที่จัดทำขึ้นในนามของบริษัท ตลอดจนคำแนะนำใดๆ ที่บริษัทให้ไว้และไม่ได้ให้ไว้หรือคำแนะนำที่ให้ไว้ในนามของบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ) หรือ
 • เรื่องอื่นๆ ภายใต้สัญญา

เว้นแต่ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ 14 (ii) เงื่อนไขเหล่านี้ได้กำหนดความรับผิดทั้งปวงของบริษัทที่มีต่อลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เงื่อนไขเหล่านี้จะนำมาใช้แทนที่และเป็นข้อยกเว้น คำรับรอง เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมด ที่มีนัยยะตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรและกฎหมายจารีตประเพณี ยกเว้นข้อกำหนดโดยนัยใดๆ ที่ไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมาย ดังนั้น ความรับผิดทั้งปวงของบริษัทในทางสัญญา การละเมิด (รวมไปถึงความประมาทเลินเล่อและการกระทำผิดหน้าที่ตามกฎหมาย) การแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือประการอื่นใด จะจำกัดอยู่เพียงการซ่อมแซม เปลี่ยนทดแทน หรือการให้บริการใหม่ในเรื่องของการบริการหรือบริษัทมีทางเลือกที่จะชดใช้เงินที่ชำระเป็นค่าสินค้าและบริการไป และโดยเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทขอยกเว้นได้ บรรดาเงื่อนไข คำรับประกันและข้อระบุโดยชัดแจ้ง (นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้หรือที่ให้ไว้ตามเงื่อนไขเหล่านี้) และโดยปริยาย ที่เป็นลายลักษณ์อักษร จารีตประเพณีหรือโดยประการอื่นใดที่น่าจะหรืออาจจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่สินค้านั้นสามารถใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นผู้สร้างและการซ่อมแซมอาจทำให้ข้อมูลดังกล่าวสูญหาย บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ทั้งปวงอย่างชัดแจ้งเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้สำหรับการสูญหายของข้อมูลดังกล่าว และบริษัทขอแนะนำว่าลูกค้าควรดำเนินการสำรองข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อนส่งคืนสินค้านั้นมายังบริษัทเพื่อซ่อมแซม

พนักงาน ตัวแทนและผู้แทนแต่ละคนของบริษัทอาจอาศัยและใช้บังคับตามข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ในนามของบุคคลนั้นหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลนั้นได้

15. บริการค้นหาผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าของเอลลิเม้นท์โฟร์ทีน

ลูกค้าทราบว่าบริษัทให้บริการเหล่านี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดสภาพโดยทั่วไปแห่งเงื่อนไขข้อ 14 เกี่ยวกับบริการค้นหาผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าของเอลลิเม้นท์โฟร์ทีน บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการระบุและ/หรือจัดหาสินค้าที่มีความเหมาะสม แต่บริษัทจะไม่ขอรับผิดในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้ง บริษัทจะไม่ขอรับผิดหากบริษัทไม่สามารถเสาะหาสินค้าที่มีคุณสมบัติหรือที่มีความเหมาะสมหรือไม่สามารถให้บริการในลักษณะหรือภายในระยะเวลาที่คาดหวังได้ จึงถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะพิจารณาว่าสินค้านั้นมีความเหมาะสมต่อการใช้งานตามที่ลูกค้าตั้งใจไว้หรือไม่ โดยบริษัทจะไม่มีการให้คำยืนยันหรือคำรับรองใดๆ ในการนี้

16. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับและข้อกำหนดว่าด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทและความยินยอมที่บริษัทได้รับจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละราย นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการและวัตถุประสงค์ของบริษัทในการจัดการ เก็บรวบรวม ใช้งานและจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคล

17. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สินค้าและบริการในแคตตาล็อกฉบับนี้อาจอยู่ภายใต้บังคับเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม รวมถึงสิทธิบัตร ความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการ (knowhow) เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ฐานข้อมูล แผงวงจรและ/หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลภายนอก ซึ่งลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิหรือได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ เว้นแต่สิทธิในการใช้สินค้าและบริการ หรือสิทธิในการขายต่อสินค้าดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจอันเป็นปกติของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความรับผิดไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม หากมีการกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดสิ่งที่ได้กล่าวไปในวรรคก่อน บริษัทและ/หรือผู้จัดหาสินค้าและบริการของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า ลูกค้าจึงมีหน้าที่รับผิดชอบด้วยตนเองในการที่จะต้องทราบถึงข้อกำหนดในการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์ดังกล่าว รวมทั้งการชำระค่าสิทธิใดๆ อนึ่ง โปรแกรมที่กล่าวถึงอาจใช้งานได้กับสินค้าข้างต้นเท่านั้น บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในแคตตาล็อกฉบับนี้และไม่อนุญาตให้มีการทำซ้ำใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมดของแคตตาล็อกฉบับนี้หากไม่ได้รับหนังสือแสดงความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท

18. การส่งเสริมการขาย

ในกรณีที่บริษัทได้จัดส่งวัสดุที่ใช้เพื่อส่งเสริมการขายไปยังลูกค้า ซึ่งเป็นวัสดุมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน ให้เงื่อนไขฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับสินค้าและบริการทุกรายการที่มีการสั่งซื้ออันเนื่องมาจากวัสดุดังกล่าว

19. ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า

ไม่มีข้อความใดในแคตตาล็อกฉบับนี้ที่จะถือได้ว่าเป็นคำรับรองถึงแหล่งกำเนิดสินค้า ผู้ผลิตหรือการผลิตสินค้าหรือส่วนใดๆ ของสินค้าไม่ เว้นแต่มีหนังสือรับรองเป็นประการอื่นจากบริษัท ดังนั้น ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่บริษัทต้องรับผิดชอบในการจัดหาหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (หากสามารถทำได้) บริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายจากลูกค้าในราคาทุน

20. การควบคุมการส่งออก

ลูกค้าเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี[1] หรือซอฟต์แวร์ ("สินค้า") ที่ซื้อหรือจะซื้อจาก Avnet, Inc. หรือบริษัทในเครือ หรือแอฟฟริเอต (“Avnet”) อยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายควบคุมการส่งออกของเขตอำนาจศาลที่มีการส่งออกสินค้าเหล่านั้น ตลอดจนกฎหมายการนำเข้าของเขตอำนาจศาลที่มีการนำเข้าสินค้าเหล่านั้น

ลูกค้าขอรับรองว่า:

 1. ลูกค้าจะไม่ใช้สินค้าของ Avnet ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ อาวุธนิวเคลียร์ ระบบจรวด (รวมถึงระบบขีปนาวุธนำวิถี ยานอวกาศ และจรวดความเร็วเสียง) หรือยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับที่สามารถขนส่งอาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ อาวุธนิวเคลียร์ การพัฒนาอาวุธทำลายล้างสูงหรือการใช้งานปลายทางอื่น ๆ ที่ห้ามโดยกฎหมายที่บังคับใช้
 2. ลูกค้าจะไม่ส่งออก ส่งกลับ หรือโอนสิทธิทางตรงหรือทางอ้อม (หรือทำให้มีการส่งออก ส่งกลับ หรือโอนสิทธิ) สินค้าของ Avnet ใด ๆ ไปยังประเทศ เขตอำนาจศาล บุคคล บริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่การส่งออก ส่งกลับ หรือโอนสิทธิถูกจำกัดหรือห้าม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามใบอนุญาตการส่งออกหรือการอนุญาตอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงประเทศ เขตอำนาจศาล บุคคล บริษัท องค์กร หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรหรือการคว่ำบาตรที่ดำเนินการโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ลูกค้ายอมรับภาระรับผิดชอบในการขอรับใบอนุญาตหรือการอนุญาตอื่น ๆ สำหรับการส่งออก ส่งกลับ โอนสิทธิ หรือนำเข้าสินค้าของ Avnet ใด ๆ ที่ระบุภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ลูกค้าจะไม่ส่งออก ส่งกลับ โอนสิทธิ หรือนำเข้าสินค้าของ Avnet ใด ๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายบังคับใช้
 4. ลูกค้าจะไม่ส่งออกและ/หรือส่งกลับสินค้าของ Avnet ใด ๆ ไปยังเบลารุส คิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ รัสเซีย พื้นที่ควบคุมของรัสเซียในยูเครน และซีเรีย หมายเหตุ: ประเทศเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา.
 5. ลูกค้าจะไม่ใช้ ส่งออก ส่งกลับ หรือโอนสิทธิสินค้า ซูเปอร์คอมพิวเตอร์[2]การประมวลผลขั้นสูง หรือ การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ใด ๆ ของ Avnet ที่มีการใช้งานปลายทางหรือมีปลายทางเป็นประเทศจีน
 6. ลูกค้าจะไม่ใช้ ส่งออก ส่งกลับ หรือโอนสิทธิสินค้าของ Avnet ใด ๆ สำหรับการใช้งานทางทหารหรือผู้ใช้ทางทหารในพม่า (เมียนมาร์) กัมพูชา จีน ฮ่องกง มาเก๊า เวเนซุเอลา รัสเซีย หรือเบลารุส
 7. ลูกค้าจะปฏิบัติตามคำร้องขอข้อมูลทั้งหมดจาก Avnet ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการส่งออก ส่งกลับ โอนสิทธิ หรือใบอนุญาตนำเข้าหรือการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใด ๆ

แต่กระนั้นก็ตามนอกเหนือจากที่เขียนไว้ข้างต้น ในกรณีที่คำสั่งซื้อของลูกค้าใดที่ไม่สามารถยืนยันการรับรองตามที่เขียนไว้ข้างต้นได้ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ Avnet ทราบทันทีที่ทำการสั่งซื้อ ลูกค้ารับทราบว่าหากไม่สามารถยืนยันการรับรอง อาจทำให้ Avnet ยกเลิกคำสั่งซื้อ

ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าตนเป็นผู้ใช้ปลายทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล[5]/ การทหาร[6] และจะไม่ใช้สินค้าในทางที่เกี่ยวข้องกับ รัฐบาล[5]/ การทหาร[6] ลูกค้าให้สัญญาว่าสินค้าจะไม่ถูกจัดส่งให้ผู้ใช้งานปลายทางที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล[5]/ การทหาร[6] หรือส่งมอบให้ใช้งานในทางที่เกี่ยวข้องกับการทหาร

คำชี้แจงการรับประกันนี้จะคงอยู่ต่อไปตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับ Avnet และหลังการยุติความสัมพันธ์

1 เทคโนโลยีประกอบด้วย “ข้อมูลทางเทคนิค” และ “ความช่วยเหลือทางเทคนิค” “ข้อมูลทางเทคนิค” สามารถอยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้ เช่น พิมพ์เขียว แผนงาน แผนภาพ โมดอล ตาราง วิศวกรรม การออกแบบและข้อมูลจำเพาะ คู่มือ และคำแนะนำที่เขียนหรือบันทึกบนสื่อหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ดิสก์ เทป หรือหน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว “ความช่วยเหลือทางเทคนิค” สามารถอยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้ เช่น คำแนะนำ การฝึกทักษะ ความรู้ในการทำงาน หรือบริการให้คำปรึกษา
2 “ซูเปอร์คอมพิวเตอร์” หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการคำนวณสูงสุดตามทฤษฎีรวมกันเท่ากับ 100 เพตาฟล็อปหรือมากกว่าที่ความเที่ยงสองเท่า (64 บิต) หรือ 200 เพตาฟล็อปหรือมากกว่าที่ความเที่ยงหนึ่งเท่า (32 บิต) ภายในเอนวิโลปขนาด 41,600 ft3 หรือเล็กกว่า
3 “การประมวลผลขั้นสูง” รวมถึงวงจรรวม (“ไอซี”) ที่ใช้สถาปัตยกรรมทรานซิสเตอร์แบบไม่เป็นระนาบหรือมีโหนดเทคโนโลยีการผลิต 16/14 นาโนเมตรหรือน้อยกว่า ไอซีหน่วยความจำ NOT AND (NAND) ที่มี 128 เลเยอร์ขึ้นไป ไอซีหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มแบบพลวัต (DRAM) ที่มีโหนดเทคโนโลยีการผลิตครึ่งพิทช์ขนาด 18 นาโนเมตรหรือน้อยกว่า ไอซีที่มีหรือสามารถตั้งโปรแกรมให้มีอัตราการถ่ายโอนแบบสองทิศทางเหนืออินพุตและเอาท์พุตทั้งหมดเท่ากับ 600 Gbyte/s หรือมากกว่าไปยังหรือจากไอซีอื่นที่ไม่ใช่หน่วยความจำชั่วคราว และคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบ ซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยีใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพถึงหรือจำลองพารามิเตอร์ประสิทธิภาพดังกล่าวได้
4 “การผลิตเซมิคอนดักเตอร์” หมายถึง ข้อจำกัดการใช้งานปลายทางของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์: การควบคุมนี้ห้ามมิให้ขายสินค้าทั้งหมดที่ “อยู่ภายใต้ EAR” (ตามข้อกำหนด 15 C.F.R. § 744.23(a)(2)(5)) เพื่อ “การพัฒนา” หรือ “การผลิต” ของ “ชิ้นส่วน” “ส่วนประกอบ” หรือ “อุปกรณ์” ใด ๆ ที่ระบุภายใต้ U.S. ECCN 3B001, 3B002, 3B090, 3B611, 3B991 หรือ 3B992 ในสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือมาเก๊า
5 “รัฐบาล” หมายถึง SOE (รัฐวิสาหกิจ) ที่กำหนดให้เป็นนิติบุคคลที่รัฐ/รัฐบาลเป็นเจ้าของและควบคุมโดยสมบูรณ์ หรือมีผลประโยชน์ในการควบคุม (เช่น ถือหุ้นมากกว่า 50%) ที่ทำให้รัฐ/รัฐบาลสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงพาณิชย์โดยแยกจากส่วนราชการเป็นเอกเทศ”
6 “การทหาร“ หมายถึง (1) กองทัพประจำชาติ (กองทัพบก กองทัพเรือ นาวิกโยธิน กองทัพอากาศ หรือหน่วยยามฝั่ง) ตลอดจนหน่วยรักษาดินแดนและตำรวจแห่งชาติ หน่วยสืบราชการลับหรือหน่วยข่าวกรองของรัฐบาล และ (2) ผู้ใช้ปลายทางรายอื่นที่มีกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหรือมีส่วนช่วยใน “การใช้งานทางทหาร”

21. ข้อกำหนดเรื่องอายุสำหรับสินค้าบางรายการ

ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเกณฑ์อายุขั้นต่ำสำหรับการซื้อสินค้าบางรายการ ลูกค้ายืนยันว่าตนมีอายุมากกว่าเกณฑ์ดังกล่าวและขอยืนยันต่อไปว่า ผู้ที่มีอายุมากกว่าเกณฑ์นั้นจะเป็นผู้รับสินค้าที่จัดส่งเช่นกัน

22. ข้อห้ามสำหรับการใช้งาน

สินค้าไม่ได้รับการออกแบบ อนุญาต หรือรับประกันว่าเหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ที่มีทุ่นระเบิดสังหารบุคคล โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หรืออาวุธ อาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพ เทคโนโลยีขีปนาวุธ การใช้งานด้านอวกาศหรืออากาศยานหรือการจราจรทางอากาศ อุปกรณ์ช่วยชีวิตหรือประคับประคองชีวิต อุปกรณ์การปลูกฝังด้วยการผ่าตัดหรืออุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่อาจคาดได้ว่าจะเกิดความล้มเหลวหรือความผิดพลาดอันนำไปสู่การบาดเจ็บ การเสียชีวิตหรือความเสียหายอย่างรุนแรงต่อทรัพย์สินหรือสภาพแวดล้อมได้ การใช้หรือนำสินค้าดังกล่าวไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ ระบบหรือเครื่องมือใดๆ เช่นว่านั้น จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถกระทำได้ (เว้นเสียแต่บริษัทมีหนังสือตกลงว่าข้อห้ามดังกล่าวไม่นำไปใช้กับสินค้าบางรายการ) และลูกค้าต้องแบกรับความเสี่ยงภัยอันเกิดจากการใช้งานดังกล่าวนั้นเอง ทั้งนี้ ลูกค้าจะชดใช้ให้แก่บริษัทและผู้จัดหาสินค้าและบริการของบริษัทสำหรับความรับผิดและค่าใช้จ่าย (รวมทั้งรายจ่าย) ใดๆ ทั้งปวง อันเป็นผลมาจากการนำไปใช้ร่วมกันดังกล่าวหรือแม้แต่ในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการออกแบบหรือความบกพร่องในการผลิต

23. การบริการม้วนกรอวัสดุ

บริษัทเสนอการให้บริการม้วนกรอวัสดุสำหรับสินค้าที่ได้รับการเลือกภายใต้ข้อกำหนดแห่งเงื่อนไขเหล่านี้ บริการม้วนกรอวัสดุมีไว้สำหรับสินค้าที่บริษัทกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราวว่าเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติสำหรับบริการนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับสินค้าดังกล่าวต้องมีปริมาณ 150 หน่วยหรือมากว่า 150 หน่วยขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่สามารถใช้กับบริการนี้ได้และขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการนี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ได้ทุกเมื่อ ยกเว้นคำสั่งซื้อที่บริษัทได้ตอบรับไปแล้วตามเงื่อนไขเหล่านี้ ณ เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง

24. เหตุสุดวิสัย

บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าไม่ว่าในลักษณะใดหรือไม่อาจถือได้ว่าบริษัทเป็นผู้ละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้
เนื่องมาจากความล่าช้าในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ได้ หากความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นั้นเป็นผลมาจากเหตุใดๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำของรัฐบาล สงคราม อัคคีภัย การระเบิด อุทกภัย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนำเข้าและการส่งออกและการกักกันเรือสินค้า ข้อพิพาททางแรงงานหรือการไม่สามารถได้มาซึ่งสินค้าหรือความล่าช้าในการได้มาซึ่งสินค้าหรือแรงงาน) (แต่ละสิ่งที่กล่าวไปล้วนเป็น “เหตุสุดวิสัย”) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น บริษัทอาจเลือกที่จะชะลอการปฏิบัติตามสัญญาหรือยกเลิกสัญญาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

25. การตีความกฎหมาย

ให้สัญญาทุกฉบับอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศสิงคโปร์ ศาลในประเทศสิงคโปร์เป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการระงับข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญาใดๆ ข้อตกลงในเรื่องเขตอำนาจศาลในเงื่อนไขข้อ 25 นี้ ได้กำหนดขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้นและบริษัทมีสิทธิในการนำคดีขึ้นสู่ศาลที่มีเขตอำนาจอื่นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งคู่สัญญาตกลงยอมรับในเขตอำนาจศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ดังกล่าว

26. บททั่วไป

ในกรณีที่มีเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจผู้หนี่งผู้ใด วินิจฉัยว่าข้อกำหนดแห่งเงื่อนไขเหล่านี้ขาดความสมบูรณ์ เป็นโมฆะ โมฆียะ ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่มีเหตุอันสมควร (ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน) ให้ข้อกำหนดที่ถูกวินิจฉัยว่าขาดความสมบูรณ์ เป็นโมฆะ โมฆียะ ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่มีเหตุอันสมควรแยกต่างหากจากข้อกำหนดแห่งเงื่อนไขเหล่านี้ และให้ข้อกำหนดแห่งเงื่อนไขอื่นและข้อกำหนดแห่งเงื่อนไขที่เหลือไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนและยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

การที่บริษัทไม่สามารถบังคับหรือบังคับใช้ข้อกำหนดแห่งเงื่อนไขเหล่านี้แต่เพียงบางส่วนไม่อาจตีความได้ว่าบริษัทสละสิทธิใดๆ ของตนที่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องอาศัยหนังสือแสดงความยินยอมจากลูกค้าหรือส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ลูกค้า บริษัทมีสิทธิที่จะโอนผลประโยชน์ภายใต้ภาระผูกพันแห่งเงื่อนไขเหล่านี้และ/หรือสัญญาใดๆ ให้แก่บริษัทใดๆ ในกลุ่มธุรกิจของตนได้ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งเงื่อนไขในข้อนี้ “กลุ่มธุรกิจ” หมายถึง ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัท นิติบุคคลอื่นๆ ที่เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ รวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ ที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าว

นอกเหนือจากพนักงาน ตัวแทนและผู้แทนของบริษัท บุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่ลูกค้าไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายว่าด้วยสัญญา (สิทธิของบุคคลภายนอก) หมวด 53บี แห่งประเทศสิงคโปร์ ในการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ แห่งเงื่อนไขเหล่านี้

เงื่อนไขเหล่านี้ให้ใช้แทนข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งปวงที่เคยใช้บังคับกับสัญญาในการขายสินค้าและบริการที่บริษัทขายให้แก่ลูกค้า
เดือนตุลาคม 2557