นโยบายสิทธิส่วนบุคคลและเงื่อนไขในการใช้

element14 เป็นเครื่องหมายการค้าของ element14 Pte Ltd ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ element14 ที่มี AVNET, Inc. (ในสหรัฐฯ) เป็นบริษัทใหญ่
เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัวของคุณ ในเว็บไซต์นี้ element14 Pte Ltd, 151 Lorong Chuan, New Tech Park Lobby C, #05-03, Singapore 556741 มีหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลคือเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะชี้แจงว่าเราจะนำข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราได้เก็บรวบรวมในช่วงที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ไปใช้อย่างไร
เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและเรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวไว้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ทั้ง
"รัฐบัญญัติคุ้มครองข้อมูลและการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร" "รัฐบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" และ "รัฐบัญญัติคุ้มครองความลับในการสื่อสาร"

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดจากคุณ

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณเมื่อคุณลงทะเบียนกับบริษัทหรือมีคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการกับทางบริษัท ทั้งนี้ คุณอาจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลใดๆ แก่บริษัท อย่างไรก็ตาม หากคุณประสงค์ที่จะลงทะเบียนหรือมีคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการกับทางบริษัท บริษัทจะขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนตัวกับบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเรื่องการลงทะเบียนและ/หรือใบสั่งซื้อสินค้าหรือบริการต่อไปได้ บริษัทเกรงว่าบริษัทไม่อาจดำเนินการเรื่องการลงทะเบียนหรือใบสั่งซื้อของคุณได้หากคุณไม่ให้ข้อมูลที่บริษัทต้องการ ในทำนองเดียวกัน หากคุณเข้าร่วมการสำรวจความต้องการของลูกค้า แสดงความคิดเห็นหรือเข้าร่วมในการแข่งขันใดๆ ที่บริษัทในกลุ่มบริษัทเอลลิเม้นท์โฟรทีนจัดขึ้น บริษัทอาจต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์โดยเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลคุกกี้ (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างในเรื่องไฟล์ข้อมูลคุกกี้) หลังจากคุณจัดส่งข้อมูลของคุณแล้ว บริษัทจะถือว่าคุณให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

บริษัทจะใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อตรวจสอบและดำเนินการเรื่องใบสั่งซื้อของคุณ ตลอดจนเพื่อติดต่อกับคุณและจัดการบัญชีการใช้งานของคุณ เมื่อคุณให้ความยินยอม บริษัทจะติดต่อกับคุณผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล ไปรษณีย์หรือข้อความเอสเอ็มเอส/เอ็มเอ็มเอส เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อเสนอรายการส่งเสริมการขายและเพื่อจัดส่งจดหมายข่าว สื่อการตลาดและ/หรือสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ ระบบและซอฟท์แวร์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท รวมไปถึงข้อมูลกิจกรรม ประกาศ แคมเปญ งานกิจกรรมและการสำรวจที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวไปในการศึกษาวิจัยทางการตลาดและการวิเคราะห์เชิงสถิติ

บริษัทใช้ข้อมูลของคุณที่เก็บรวบรวมมาจากเว็บไซต์เพื่อปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเพื่อให้คุณกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งโดยใช้ไฟล์ข้อมูลคุกกี้ (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างในเรื่องไฟล์ข้อมูลคุกกี้) ในแต่ละครั้งที่คุณใช้งานเว็บไซต์ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงชื่อโดเมน/ที่อยู่
ไอพี ยูอาร์แอลที่เชื่อมต่อ บราวเซอร์และแพลตฟอร์ม จำนวนครั้งที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวนหน้าเว็บไซต์ที่มีการเยี่ยมชมและการค้นหาใดๆ ที่เกิดขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์และประเมินความเหมาะสมหรือความจำเป็นในการให้บริการบางประเภทได้
บริษัทอาจติดตามและบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างคุณกับบริษัทและนำบันทึกดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการอบรมพนักงาน คุณภาพและความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีทางกฎหมายใดๆ รวมถึงคำร้องขอในการบังคับใช้กฎหมายและคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลหรือคำสั่งศาล หรือเพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดการใช้งานหรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทเอลลิเม้นท์โฟรทีน ลูกค้าบริษัทและบุคคลอื่นๆ อนึ่ง กรณีนี้
รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฉ้อโกงและเป็นการลดความเสี่ยงด้านเครดิต

การให้ข้อมูลของคุณแก่บริษัทหมายความว่าคุณได้ให้ความยินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนได้แก่บริษัทสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อสงสัยใดๆ ขึ้น คุณตกลงว่าข้อความในย่อหน้านี้เป็นเอกสารบอกกล่าวที่มีผลบังคับใช้ซึ่งระบุถึงวัตถุประสงค์และความยินยอมที่จะให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ต้องการภายใต้มาตรา 20 รัฐบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2012 (ฉบับที่ 16 ปีค.ศ. 2012 ประเทศสิงคโปร์) (“พีดีพีเอ”) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งย่อหน้านี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับคุณไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นจริงหรือไม่ โดยที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้จาก (เอ) ข้อมูลนั้น หรือ (บี) ข้อมูลนั้นหรือข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทมีหรืออาจเข้าถึงได้

บริษัทสามารถส่งผ่านข้อมูลของคุณไปให้บุคคลอื่นได้หรือไม่

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลดังต่อไปนี้:

 • บริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทเอลลิเม้นท์โฟรทีนและผู้ให้บริการบุคคลภายนอกบางราย ซึ่งกลุ่มบริษัทและผู้ให้บริการบุคคลภายนอกเหล่านั้นจะใช้ข้อมูลของคุณไปเพื่อการจัดหาสินค้าและให้บริการหรือ
  เพื่อช่วยบริษัทปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการของบริษัทเท่านั้น [ตัวอย่างงานอื่นๆ ครอบคลุมไปถึง การจัดหาสินค้าและบริการให้ครบจำนวนตามใบสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า การจัดส่งไปรษณีย์และอีเมล การลบข้อมูลซ้ำออกจากรายชื่อลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด การจัดหาผลลัพธ์การค้นหาและลิงก์เชื่อมต่อ (รวมถึงรายชื่อและลิงก์เชื่อมต่อที่เสียค่าบริการ) การดำเนินการด้านการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและการให้บริการลูกค้า] บริษัทและบุคคลข้างต้นจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัทและมีหน้าที่จัดการข้อมูลของคุณในนามของบริษัทตามคำสั่งของบริษัท อนึ่ง ผู้ประมวลผลข้อมูลบางรายอาจมีฐานปฏิบัติการอยู่นอกประเทศสิงคโปร์และอาจต้องมีการโอนหรือจัดการข้อมูลของคุณ ณ สถานที่อื่นๆ นอกประเทศสิงคโปร์ ในกรณีเช่นนั้น บริษัทจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอ ดังนั้น ทันทีที่คุณจัดส่งข้อมูลของคุณให้แก่บริษัท บริษัทถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมกับบริษัทว่าบริษัทอาจมีการโอนข้อมูลของคุณไปยังสถานที่อื่นๆ นอกจากประเทศสิงคโปร์ได้;
 • ศูนย์ข้อมูลสินเชื่อและบริษัทที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันสำหรับการตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ (กรณีที่คุณประสงค์ที่จะเปิดบัญชีสินเชื่อ) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโกงและเพื่อติดตามลูกหนี้ อีกทั้ง ในกรณีที่มีความจำเป็น บริษัทยังอาจขอรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบริษัทดังกล่าวด้วยสำหรับกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับบัญชีการใช้งานของคุณหรือธุรกรรมซื้อขายระหว่างคุณกับบริษัท;
 • บริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทอาจขายธุรกิจของบริษัทหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจของบริษัทให้
  ในอนาคต.

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทเอลลิเม้นท์โฟรทีน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด แต่บริษัทจะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มบริษัทเอลลิเม้นท์โฟรทีน
เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของบุคคลเหล่านั้น

การตลาด

บริษัทและกลุ่มบริษัทเอลลิเม้นท์โฟรทีน ต้องการที่จะส่งข้อมูลสินค้าและบริการที่บริษัทเสนอให้แก่คุณซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คุณสนใจในกรณีที่คุณยินยอมให้ข้อมูลของคุณแก่บริษัท หากคุณได้อนุญาตให้บริษัทจัดส่งข้อมูลทางการตลาดให้คุณ คุณอาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา และหากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้เราติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดอีกต่อไป ขอให้คุณคลิกที่นี่ เพื่อปรับปรุงข้อมูลด้านความต้องการของคุณให้เป็นปัจจุบันหรือติดต่อบริษัทมาที่ (โปรดแจ้งให้บริษัททราบว่าคุณไม่ประสงค์จะรับข้อมูลทางการตลาดประเภทใดจากบริษัทอีก) หรือโทรศัพท์มาที่หมายเลข 001 800658137 เบอร์โทรฟรี

ไฟล์ข้อมูลคุกกี้

ไฟล์ข้อมูกคุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดจิ๋วที่ถูกจัดเก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ (เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือ “แทบเล็ต”) ในขณะที่คุณเข้าไปเยี่ยมชมเว็บเพจบางแห่ง คุกกี้เป็นสิ่งจำเป็นในการจัดการเว็บไซต์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าของบริษัทผ่านทางระบบออนไลน์ได้ นอกจากนี้ บริษัทยังนำคุกกี้มาใช้เพื่อจัดหาสินค้าและบริการที่บริษัทได้เสนอและประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้าของบริษัทได้อย่างตรงตามความต้องการอีกด้วยทั้งในส่วนเว็บไซต์แห่งนี้และเว็บไซต์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ไฟล์ข้อมูลคุกกี้จัดเก็บนั้นไม่อาจนำมาใช้เพื่อระบุรูปพรรณสัณฐานส่วนบุคคลของคุณได้ ยกเว้นแต่ในสถานการณ์อันมีข้อจำกัดเมื่อมีการนำข้อมูลข้างต้นไปใช้รวมกับข้อมูลอื่นๆ ตามที่บรรยายไว้ด้านล่างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ข้อมูลคุกกี้เพื่อผลการทำงาน

ไฟล์ข้อมูลคุกกี้มีหน้าที่หลายประการแตกต่างกัน เช่น การช่วยให้คุณท่องชมเว็บเพจไปมาได้หลากหลายหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ บันทึกความพึงพอใจของคุณเอาไว้และพัฒนาปรับปรุงความสุนทรีย์ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณโดยทั่วไป หากเว็บไซต์ของเราไม่มีการใช้งานไฟล์ข้อมูลคุกกี้ คุณจะเหมือนกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทใหม่ทุกครั้งหลังจากที่คุณเปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บเพจอื่นๆ เช่น ในกรณีที่คุณเปลี่ยนไปเยี่ยมชมหน้าเว็บเพจอื่นๆ หลังจากที่กรอกข้อมูลล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว เว็บไซต์ของบริษัทก็จะไม่สามารถจดจำคุณได้และต้องขอให้คุณกรอกข้อมูลล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

ตัวอย่างอื่นๆ ที่ไฟล์ข้อมูลคุกกี้สามารถทำได้ มีดังต่อไปนี้:

 • บันทึกเนื้อหาตะกร้าซื้อสินค้าของคุณในขณะที่คุณกำลังดำเนินการผ่านขั้นตอนการชำระราคา;
 • จดจำรายละเอียดการล็อกอินเข้าสู่ระบบของบัญชีการใช้งานของคุณ เพื่อให้คุณเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อและสามารถจัดการบัญชีการใช้งานของคุณได้;
 • บันทึกพื้นที่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่คุณได้เข้าไปเยี่ยมชมและระยะเวลาการเยี่ยมชม รวมไปถึงสินค้าที่เข้าชมและซื้อไป บริษัทใช้ข้อมูลนี้ไปพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและเพื่อให้บริษัทสามารถปรับปรุงบริการที่มีให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ ยังช่วยให้บริษัทสามารถแนะนำสินค้าและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย

ไฟล์ข้อมูลคุกกี้เป็นสิ่งที่ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และไม่ทำอันตรายใดๆ แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ อีกทั้ง
ด้วยตัวของไฟล์ข้อมูลคุกกี้เองนั้นไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆ ที่อาจทำให้บุคคลอื่นนำไปใช้เพื่อระบุรูปพรรณสัณฐานส่วนบุคคลของคุณ (แม้ว่าในบางสถานการณ์อันมีข้อจำกัด อาจมีการนำไฟล์ข้อมูลคุกกี้ไปใช้งานร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อระบุรูปพรรณสันฐานของคุณตามที่บรรยายไว้ด้านล่างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ข้อมูลคุกกี้เพื่อผลการทำงาน) นอกจากนี้ ไฟล์ข้อมูลคุกกี้ไม่ได้เก็บข้อมูลลับใดๆ ไว้ เช่น ที่อยู่อีเมลหรือรายละเอียดการชำระเงินของคุณ

สำหรับเอลลิเม้นท์โฟรทีน บริษัทมีการใช้งานไฟล์ข้อมูลคุกกี้แยกออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้:

 1. ไฟล์ข้อมูลคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง – ไฟล์ข้อมูลคุกกี้บางประเภทเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้โดยง่ายหรือเพื่อจัดหาคุณลักษณะเด่นบางประการที่คุณร้องขอ อาทิ การจดจำข้อมูลในตะกร้าสินค้าของคุณและการระบุว่าคุณได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว
 2. ไฟล์ข้อมูลคุกกี้เพื่อผลการทำงาน – ไฟล์ข้อมูลคุกกี้เหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของบริษัท เช่น หน้าเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมและปัญหาขัดข้องที่คุณพบในการใช้งาน ซึ่งไฟล์ข้อมูลคุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ระบุรูปพรรณสัณฐานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แม้ว่าจะมีการเก็บรวบรวมที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ รวมไปถึงอาจนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไปบางอย่างไปใช้กับข้อมูลอื่นที่คุณได้เคยให้ไว้ในการลงทะเบียนสำหรับกรณีที่คุณอาจมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์หรือการสั่งสินค้าและบริการ ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาจะช่วยให้บริษัทเข้าใจได้ว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทไปในลักษณะใด อะไรคือสิ่งที่สร้างความสนใจให้กับผู้เยี่ยมชมและเพื่อให้บริษัทสามารถวัดผลความสำเร็จของหน้าเว็บเพจทั้งหลายของบริษัทได้เพื่อนำไปปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่คุณต่อไป ดังนั้น ไฟล์ข้อมูลคุกกี้เหล่านี้จึงช่วยบริษัทพัฒนาปรับปรุงผลการทำงานของเว็บไซต์เพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่าของคุณ
 3. ไฟล์ข้อมูลคุกกี้เพื่อการใช้งาน – ไฟล์ข้อมูลคุกกี้เหล่านี้นำมาใช้เพื่อจดจำการตั้งค่าต่างๆ ที่คุณได้เลือกไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เช่น ภาษาที่ต้องการใช้งานบนเว็บไซต์และรสนิยมด้านการตลาดของคุณ เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการตามที่คุณร้องขอและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณได้

ไฟล์ข้อมูลคุกกี้บางประเภทที่ใช้อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทได้รับการตั้งค่าโดยองค์กรภายนอกที่บริษัทใช้บริการสำหรับงานด้านอื่นๆ เช่น บริษัทใช้บริการด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรจากผู้ให้บริการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้ให้บริการเหล่านั้นอาจมีการตั้งค่าไฟล์ข้อมูลคุกกี้ไว้ในนามของบริษัทเพื่อให้สามารถรายงานผลกลับมายังบริษัทได้ นอกจากนี้ ในบางโอกาส บริษัทอาจมีการฝังตัววิดีโอหรือเนื้อหาอื่นๆ จากเว็บไซต์ต่างๆ อาทิ YouTube โดยที่เว็บไซต์เหล่านั้นอาจมีการตั้งค่าไฟล์ข้อมูลคุกกี้ของตนเองมาอยู่แล้ว

บริษัทใช้ไฟล์ข้อมูลคุกกี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ของบริษัทง่ายต่อการใช้งานและทำให้บริษัทสามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าได้ ข้อมูลไฟล์คุกกี้จึงเป็นส่วนสำคัญสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัท และเพื่อให้การทำงานของไฟล์ข้อมูลคุกกี้ดำเนินไปอย่างเหมาะสมสำหรับคุณ บริษัทขอแนะนำให้คุณเปิดการใช้งานไฟล์ข้อมูลคุกกี้  ในกรณีที่คุณปิดการใช้งานไฟล์ข้อมูลคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทบางส่วนได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการปิดหรือหยุดการใช้งานไฟล์ข้อมูลคุกกี้จากเว็บไซต์แห่งนี้ ขอให้คุณเข้าไปปรับแต่งในเมนูการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่คุณใช้งาน

ความปลอดภัย

การเข้าถึงข้อมูลดิบและข้อมูลที่คุณให้มาที่บริษัทจัดเก็บไว้ได้รับการปกป้องโดยอาศัยการเข้ารหัสและการเข้าถึงรหัสดังกล่าวเป็นสิ่งที่ถูกจำกัดไว้ เทคโนโลยีไฟร์วอลใช้สำหรับป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยจะมีการสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่ายเป็นประจำทุกวันพร้อมเก็บรักษาไฟล์ที่สำรองมานั้นในสถานที่ที่ปลอดภัย

เว็บไซต์ของบริษัทใช้เทคโนโลยีเอสเอสแอล (“Secure Socket Layer”) ซึ่งเป็นมาตรฐานโดยปริยายสำหรับความปลอดภัยในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีเอสเอสแอลเป็นโพรโทคอลแบบเปิดใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลข้ามเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การให้การสนับสนุนโพรโทคอลนี้อย่างกว้างขวางส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างสินค้าต่างๆ จากองค์กรหลายแห่ง ซึ่งโพรโทคอลนี้ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถเข้ารหัสและปกป้องคุ้มครองข้อมูลดิบไว้ได้อย่างปลอดภัย เทคโนโลยีเอสเอสแอลหยิบยื่นวิธีที่ตรงไปตรงมาในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์เครือข่ายที่มีอยู่ อนึ่ง เทคโนโลยีเอสเอสแอลเป็น
โพรโทคอลโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นอิสระและสามารถหยิบยื่นคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 • การเข้ารหัส ซึ่งเป็นการสร้างช่องทางที่ปลอดภัยในการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นแอบเชื่อมต่อเข้ามาในเครือข่าย,
 • การพิสูจน์ตัวจริง ซึ่งใช้ประกาศนียบัตรและลายมือชื่อดิจิทัลเพื่อพิสูจน์รูปพรรณสัณฐานของผู้เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการทำธุรกรรมต่างๆ และ
 • ความสมบูรณ์ของข้อความ ที่จะทำให้แน่ใจว่าข้อความนั้นจะไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนตลอดเส้นทาง

เว็บไซต์ของบริษัทได้รับการพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงสำหรับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดย VeriSign ซึ่งเป็นหน่วยงานพิสูจน์ตัวจริงของเว็บไซต์ชั้นนำของโลก

เว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ในกรณีที่คุณเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นผ่านลิงก์ดังกล่าว โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านั้นต่างมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองและบริษัทไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ในนโยบายดังกล่าว ดังนั้น ขอให้คุณตรวจสอบนโยบายเหล่านั้นให้ดีก่อนที่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่เว็บไซต์เหล่านั้น

การติดต่อบริษัท

หากคุณมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทหรือข้อมูลของคุณที่เรายึดถือไว้ หรือมีความประสงค์ที่จะเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คุณสามารถติดต่อมายังบริษัทได้ทางอีเมลที่DPO@element14.comหรือเขียนมาหาเราได้ที่
element14
Q House Lumpini, Level 27, 1 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, Thailand, 10120