สั่งซื้อครั้งแรก เริ่มที่นี่
2557/12/19
 
 

เ งื่ อนไขการใช้ งาน

 

ผู้ดำเนินการเว็บไซต์


เว็บไซต์แห่งนี้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ Premier Farnell plc ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ (หมายเลขจดทะเบียนเลขที่ 0043793) (โดยจะถูกอ้างถึงด้วยชื่อ “element14 ” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา” ขึ้นอยู่กับเนื้อหา) สำนักงานที่จดทะเบียนของเราตั้งอยู่ที่ Farnell House, Forge Lane, Leeds LS12 2NE, ENGLAND

หมายเลขจดทะเบียน VAT ของเรา คือ : 169680322

การสื่อสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ควรถูกส่งไปยังที่อยู่ ที่อยู่ email หมายเลขโทรสาร หรือ หมายเลขโทรศัพท์ (ตามที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะติดต่อ) ดังที่ปรากฏในหน้า ติดต่อเรา ในเว็บไซต์ของเรา

หาท่านจำเป็นที่จะต้องติดต่อเราด้วยเหตุผลอื่นอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ กรุณาส่งการสื่อสารของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่ Webmaster ตามที่อยู่จดทะเบียนของเรา หรือท่านอาจจะ email มาหาเราที่[enquiries@farnell.com]
กรุณาอ่านเงื่อนไขของการเข้าถึงของเว็บไซต์ element14 ตามที่เห็นด้านล่าง พื้นฐานของการใช้สิทธิของท่านในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขของการเข้าถึงเหล่านี้ การเข้าถึงเว็บไซต์แห่งนี้ของท่านให้ถือว่าท่านได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขของการเข้าถึงเหล่านี้แล้วและยินยอมตกลงตามเงื่อนไขเหล่านั้นทุกประการ

ข้อความสำคัญ : ท่านรับทราบและยอมรับว่าเงื่อนไขเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งเป็นคราวโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบ และท่านยินยอมที่จะยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้นโดยทันทีสำหรับแต่ละครั้งที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นความรับผิดอบของท่านที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งเป็นคราว เพื่อที่จะได้ทราบถึงเงื่อนไขของการเข้าถึงอันล่าสุดซึ่งจะผูกพันถึงตัวท่าน

 

ความถูกต้องของข้อมูลและการให้บริการของเว็บไซต์


ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการข้อมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทและสินค้าและบริการ (ถ้ามี) ที่เราจำหน่าย เรามีเจตนาที่จะเผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์แห่งนี้ด้วยเจตนาที่จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านและจะถูกใช้ไปเพื่อจุดประสงค์ทางด้านข้อมูลเท่านั้นโดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเงื่อนไขของการเข้าถึงเหล่านี้

เราได้ใช้ความพยายามที่จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลและเนื้อหาที่ทำการเผยแพร่ในเว็บไซต์แห่งนี้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม (เท่าที่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย) เราไม่สามารถที่จะยืนยันหรือรับประกัน (ทั้งในทางตรงและทางอ้อม) ได้ว่าข้อมูลและเนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์แห่งนี้มีความถูกต้อง ครบถ้วน หรือตรวจสอบแล้วว่าสมบูรณ์ โดยเฉพาะเจาะจงเราไม่สามารถยืนยันหรือรับประกัน (ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมหรือเข้ากันได้ของข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าวกับจุดประสงค์เฉพาะของท่าน ข้อมูลในเว็บไซต์แห่งนี้มิได้มีเจตนาที่จะใช้เป็นข้อแนะนำหรือคำเชิญชวน element14 มิได้รับรองในการที่จะแก้ไขข้อมูลและ/หรือเนื้อหาในเว็บไซต์แห่งนี้ให้ถูกต้องหรือให้เป็นปัจจุบันแต่อย่างใด แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลง (รวมถึงการลบทิ้ง) สินค้าและ/หรือโปรแกรมที่ได้อธิบายไว้ในข้อมูลเหล่านี้รวมทั้งการที่จะลบและ/หรือเคลื่อนย้ายข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ตามความเหมาะสมโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แม้ด้วยความพยายามของเราในการที่จะทำให้สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงในแต่ละวัน เราจะไม่รับผิดชอบถ้าหากเว็บไซต์แห่งนี้จะไม่สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรือตลอดไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ หรือเวลาใดๆทั้งสิ้น การเข้าถึงเว็บไซต์แห่งนี้อาจจะถูกยกเลิกหรือถอดถอนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

รายละเอียดของสินค้า


ข้อมูลที่ element14 ทำการเผยแพร่ในเว็บไซต์แห่งนี้อาจจะมีการอ้างอิงถึงสินค้า โปรแกรม และการให้บริการของ element14 ที่ไม่มีการประกาศหรือมีจำหน่ายในประเทศของท่าน การอ้างอิงดังกล่าวมิได้หมายความว่า element14 มีเจตนาที่จะประกาศถึงสินค้า โปรแกรม หรือ การให้บริการดังกล่าวในประเทศของท่าน ในทุกๆกรณีเราแนะนำให้ท่านปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ element14 ประจำท้องถิ่นของท่านสำหรับข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับสินค้า โปรแกรม และการให้บริการที่ท่านสามารถซื้อหรือใช้บริการได้

 

การเข้าถึงและการใช้งานของข้อมูล


การเข้าถึงเว็บไซต์แห่งนี้ของท่านจะถูกจำกัดอยู่เพียงแค่การดู ใช้ ดาวน์โหลด และจัดเก็บข้อมูลที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้เพื่อการใช้งานทั้งทางด้านส่วนตัวและธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของท่านเท่านั้น เราไม่อนุญาตให้มีการเข้าถึงเว็บไซต์แห่งนี้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือจากที่อนุญาตไว้ในเงื่อนไขของการเข้าถึงเหล่านี้หรือการเข้าถึงรวมทั้งความพยายามที่จะเข้าถึงพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่ในระบบของ element14 เพื่อจุดประสงค์ใดๆ การฝ่าฝืนอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือส่งผลให้เกิดการดำเนินคดีทางอาชญากรรมต่อท่าน

 

คำเตือนเรื่องสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา


ข้อมูลและเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ได้รับการปกป้องภายใต้ลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่สิทธิอันเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้าและสิทธิบัตร) ที่เราเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต เราขอสงวนสิทธิทั้งหมดอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวไว้กับเราหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากเรา

ท่านอาจจะพิมพ์และ/หรือดาวน์โหลดส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ลงในฮาร์ดดิสก์เพื่อใช้งานส่วนตัวหรือเพื่อใช้เป็นการภายในของธุรกิจท่านเท่านั้น โดยที่ท่านต้องมีลิขสิทธิ์ หรือใบแสดงสิทธิ์ หรือใบแสดงทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องสำหรับเนื้อหาที่ท่านดาวน์โหลดและ/หรือทำสำเนาเอาไว้ การดาวน์โหลดของแฟ้มใดๆ เป็นความเสี่ยงของท่านเอง

ท่านยอมรับว่าสิทธิในทรัพย์สินทั้งหมดในเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์และ/หรือเนื้อหาที่เกี่ยวโยงถึงสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ยังคงอยู่กับเราหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากเรา และท่านจะไม่มีสิทธิอันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวมากไปกว่าที่ระบุไว้ข้างบน

สินค้า เทคโนโลยี หรือขั้นตอนที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้อาจจะเป็นสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่สงวนไว้โดยเราหรือบุคคลที่สามอื่นๆ และท่านจะไม่มีสิทธิที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เทคโนโลยี หรือขั้นตอนนั้นๆ

ท่านไม่สามารถที่จะทำซ้ำ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ดัดแปลง แยกแยะ หรือส่งต่อ หรือใช้ข้อมูลและ/หรือเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ ด้วยเหตุผลทางการค้าใดๆ (นอกจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งข้างบน) โดยปราศจากการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

 

ลิงค์ Hypertext


เว็บไซต์นี้อาจจะถูกลิงค์ไปที่หรือลิงค์มาจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้รับการดูแลและเป็นอิสระจาก element14 ลิงค์จากเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านความสะดวกและแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้น element14 จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวและจะไม่รับประกันหรือยืนยัน (ทั้งในทางตรงและทางอ้อม) เกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นใดที่ลิงค์เข้ามาหรือออกไปจากเว็บไซต์นี้ การมีลิงค์ทั้งเข้ามาหรือออกไปจากเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวมิได้หมายถึงการที่ element14 จะรับรอง ให้การสนับสนุน หรือแนะนำเว็บไซต์เหล่านั้นรวมทั้งผู้ให้บริการ สินค้า และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องด้วย ไม่อนุญาตให้มีลิงค์ Hypertext หรือเนื้อหาที่แสดงเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือเอกสารอื่นใดโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ท่านยินยอมและยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและ/หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้และ/หรือลิงค์ไปหรือมาจากที่อื่นที่ท่านเลือกที่จะใช้ปราศจากไวรัส เวิร์ม Trojan horses และสิ่งอื่นๆที่อาจเป็นอันตราย

 

การให้ข้อมูลแก่ element14


element14 ไม่ต้องการที่จะรับข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ การส่งเนื้อหา หมายเหตุ คำแนะนำ ความคิด รูปภาพกราฟิก หรือข้อมูลอื่นใด ให้แก่ element14 ผ่านทางเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่การใช้วิธีใดๆในการติดต่อเราตามที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้) ท่านยินยอมให้ element14 ใช้ ทำซ้ำ แสดง ปฏิบัติ แก้ไข ส่งต่อ และแจกจ่ายเนื้อหาเหล่านั้น โดยไม่มีข้อจำกัด ไม่สามารถเอาคืนได้ และไม่ต้องขออนุญาต และท่านตกลงให้ element14 มีความอิสระในการใช้ความคิด หลักการ know-how หรือเทคนิคที่ท่านส่งให้กับเราเพื่อจุดประสงค์ใดๆ อย่างไรก็ตามเราจะไม่เปิดเผยชื่อของท่านหรือทำการเผยแพร่ว่าท่านเป็นผู้ยื่นเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวกับเรา ยกเว้นกรณีที่เราขออนุญาตจากท่านหรือแจ้งท่านเป็นการล่วงหน้าว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่ท่านยื่นให้กับเราในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์จะมีการเผยแพร่พร้อมชื่อของท่าน หรือยกเว้นกรณีที่เราจำเป็นจะต้องทำด้วยผลบังคับแห่งกฎหมาย

 

เงื่อนไขการซื้อ


เงื่อนไขการซื้อประกอบไปด้วยเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เราตกลงที่จะขายสินค้าและ/หรือบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้กับท่าน เมื่อเราเข้าร่วมในสัญญากับท่านสำหรับการขายของสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวแก่ท่าน เมื่อนั้น (ในกรณีที่มีการขัดแย้งกันระหว่างเงื่อนไขของการเข้าถึงเหล่านี้กับเงื่อนไขการซื้อ) เงื่อนไขการซื้อเหล่านั้นจะถือเป็นเด็ดขาด

 

คำแถลงเกี่ยวกับเขตอำนาจ


ข้อมูลและเนื้อหาที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้มิได้มีเจตนาที่จะให้และไม่สามารถจะใช้โดยบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่อยู่ภายใต้กฎหมายหรือการคุ้มครองที่มีข้อกำหนดขัดแย้งกับกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่มีอำนาจภายในที่ทำให้เราไม่ได้รับอนุญาตที่จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

ท่านต้องไม่มีข้อโต้แย้งว่าท่านสามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ อ่านข้อความ และ/หรือ ปฏิบัติกับข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่ภายในหน้าต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการกระทำใดๆของท่าน เพื่อจะหลีกเลี่ยงข้อสงสัยท่านยอมรับว่าเว็บไซต์ได้ถูกออกแบบและได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในสหราชอาณาจักรเท่านั้น

 

การรับผิด


เราจะไม่รับผิดในกรณีเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษหรือต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดที่การสูญเสียรายได้ ผลประโยชน์ การออมที่คาดว่าจะได้ ชื่อเสียง ข้อมูล หรือโอกาสทางธุรกิจ) ของทุกกรณีไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพากับข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่ในหรือหาได้จากเว็บไซต์นี้หรือไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ไม่ว่าเราจะได้รับการกล่าวเตือนหรือชี้แนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความสูญเสียดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะโดยทางสัญญา การหมิ่นประมาท (รวมทั้งการละเลย) การฝ่าฝืนหน้าที่ ข้อห้าม หรืออื่นๆ
ขอบเขตอำนาจของกฎหมาย


การใช้งานใดๆของเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะในขณะใดอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งประเทศอังกฤษ และในกรณีของการโต้แย้งใดๆ คู่กรณีที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินเรื่องตามกฎหมายภายใต้อำนาจของศาลยุติธรรมแห่งประเทศอังกฤษโดยไม่มีเงื่อนไข