สั่งซื้อครั้งแรก เริ่มที่นี่
2557/12/22
 
 

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการขายที่ได้มาตรฐาน

 

1. คำจำกัดความ


“แคตตาล็อค” คือ เอกสารหรือแบบฟอร์มอาจเป็นกระดาษหรือข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ที่ประกอบด้วยรายละเอียดสินค้า
“บริษัท element14 Pte Ltd” 
“ผู้จำหน่าย” หมายถึงelement14
“สัญญา” หมายถึง สัญญาการซื้อหรือขายสินค้าระหว่างบริษัท กับ ลูกค้า
“ลูกค้า” หมายถึง นิติบุคคล หรือ บุคคลที่สั่งซื้อจากบริษัท
“สินค้า” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ
“บริการ” หมายถึง บริการจัดส่งสินค้าหรือการให้ข้อมูลทางเทคนิคแก่ลูกค้า

 

2. เงื่อนไขของการขาย


หมายถึง ใบสั่งซื้อที

่ได้จากลูกค้าและถูกยอมรับโดยบริษัทว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขการขายที่ได้เสนอและตกลงกันไว้ ซึ่งไม่รวมเงื่อนไขอื่นๆหากมีกรณีนอกเหนือจากที่ได้ตกลง หรือโดยการอ้างถึงโดยลูกค้าระหว่างที่มีการเจรจาต่อรองใดๆ
บริษัทนั้นยอมรับใบสั่งซื้อที่เป็นเอกสารตัวจริง หรือโดยเอกสารที่ส่งผ่านโทรสาร หรือการสั่งทางโทรศัพท์ หรือทางธุรกรรมอิเลคโทรนิคส์ (Web Site)

3.ราคา


หมายถึง ราคาของสินค้าที่ระบุในแคตตาล็อก พร้อมส่วนลด (ถ้ามี) เป็นราคาสิงคโปร์
ดอลล่าห์และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งบริษัทไม่รับผิดชอบกับข้อผิดพลาดและข้อยกเว้นใด
ๆที่ระบุในแคตตาล็อก หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ โดยลูกค้าต้องทำการติดต่อขอใบเสนอราคาเงินบาทอย่างเป็นทางทุกครั้งเมื่อต้องการสั่งซื้อ
ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการปรับจากผู้จำหน่ายของบริษัท ราคาที่ระบุนั้นสามารถใช้ได้ในประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไข Ex-work Singaporeเท่านั้น

 

4.การชำระเงิน


หมายถึง
ข้อตกลงด้านการชำระเงินที่ระบุเป็นจำนวนวันนับจากวันที่ได้ระบุในใบกำกับภาษี (Tax Invoice) มิให้มีการหักลบหนี้หรือมีข้อปฏิเสธใด ๆ ก็ตาม กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระเงินได้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยปราศจากเหตุผล อันควร บริษัทสงวนสิทธ์ที่จะ

 1. ยกเลิกการสั่งซื้อนั้น หรือ หยุดการจัดส่งสินค้าส่วนที่เหลือ
 2. ขอให้มีการชำระเงินตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม
 3. คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน

กรณีที่มีจ่ายเงินล่าช้า

 

5.การเปิดวงเงินเครดิต


หมายถึง
ลูกค้าทำการกรอกแบบฟอร์มการขอเปิดวงเงินเครดิตที่บริษัทกำหนดไว้อย่างครบถ้วน
ซึ่งผลการอนุมัติของวงเงินและระยะเวลาเครดิตการชำระเงินนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทเท่านั้น

กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับการอนุมัติการเปิดวงเงินเครดิตด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้โดยการชำระเงินสด
หรือผ่านบัตรเครดิตที่ได้รับการยอมรับ อาทิเช่น บัตรเครดิต VISA หรือ MASTER CARD เป็นต้น

 

6.ใบสั่งซื้อ


หมายถึงข้อตกลงที่บริษัทได้ตกลงกับลูกค้าพร้อมส่วนลด(ถ้ามี) รวมทั้ง เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการส่งสินค้า เทอมการชำระเงิน อื่นๆ ซึ่งอาจเป็นใบสั่งซื้อของลูกค้า หรือ

ใบเสนอราคาของบริษัทที่ลูกค้าลงนามมาในช่องสั่งซื้อ หรือ การสั่งซื้อผ่านทาง Web Site
ซึ่งการสั่งซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ (Order Confirmation)
จากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยพนักงานที่มีอำนาจเท่านั้นจึงถือว่าสมบูรณ์

 

7.เงื่อนไขการส่งสินค้า


บริษัทจะจัดเตรียมสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าของบริษัทและจัดส่งให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ระบ

บริษัทสงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆกรณีที่มีการส่งสินค้าล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆก็ตาม
ยกเว้นมีการตกลงเรื่องค่าปรับอันเนื่องมาจากการส่งล่าช้าเป็นกรณีเท่านั้น
และสงวนสิทธ์ที่มีการปรับเงื่อนไขต่างๆได้หากมีเหตุอันควร

 

8.การตรวจสอบ ข้อบกพร่องและไม่ได้จัดส่ง


หมายถึง

ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าหลังจากที่ได้รับจากการจัดส่ง หรือบริการ
ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า กรณีลูกค้าได้รับหีบห่อที่มีความเสียหาย ลูกค้าควรจะถ่ายรูปหีบห่อเอาไว้เพื่อยืนยันความเสียหายและแจ้งแก่บริษัทโดยทันที และแจ้งให้ทราบภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้านั้น
กรณีสินค้าไม่ได้จัดส่งหรือสินค้ามีข้อบกพร่องทางบริษัทจะมีการเปลี่ยนสินค้าให้ภายในเวลาที่ตกลงกันไว้หรือคืนเป็นจำนวนเงินตามมูลค่าสินค้าเท่านั้น

 

9.รายละเอียด


หมายถึง ลักษณะเฉพาะ รูปวาด น้ำหนักสินค้า ความกว้าง ความจุ หรือรายละเอียดอื่น ๆ

ที่มีอยู่ในแค็ตตาล็อคนี้คือรายละเอียดทั่วไปของสินค้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องในสัญญาแต่อย่างใด
ถ้ารายละเอียดของสินค้าแตกต่างจากรายละเอียดของผู้ผลิต ขอให้ยึดรายละเอียดจากผู้ผลิตนั้นๆเป็นหลัก
บริษัทจะให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างถูกต้อง แต่จะไม่เป็นความรับผิดชอบที่อยู่ในสัญญาหรือการละเมิดสิทธิของผู้อื่นห.
รือภายใต้ข้อบังคับหรือข้อผิดพลาดหรือข้อยกเว้นอื่น ๆ (ประกอบด้วยข้อความที่ยินยอมในทางกฎหมายหรือข้อบังคับ)
หรือถ้าเกิดจากการละเลยของทางบริษัท
บริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าหรือกระทำตามกฎหมาย

10.ความเป็นเจ้าของ


หมายถึงสินค้าที่ส่งมอบนั้นยังเป็นของบริษัทต่อเมื่อยังไม่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้าจนครบถ้วนสมบูรณ์

กรณีที่ลูกค้ายังชำระเงินไม่ครบจำนวนจนถึงวันที่ครบกำหนด บริษัทสงวนสิทธ์ที่จะเรียกคืนสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11.การเปลี่ยนแปลง การยกเลิกสัญญา และ การส่งคืน


 1. กรณีที่ลูกค้าขอเปลี่ยนเงื่อนไขของสัญญานั้น บริษัทจะแจ้งกลับภายใน 7 วันหลังจากได้รับการร้องขอจากลูกค้า และการขอเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการยอมรับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทเท่านั้น
 2. กรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกสัญญานั้น บริษัทจะแจ้งกลับภายใน 7 วันหลังจากได้รับการร้องขอจากลูกค้า และการขอยกเลิกสัญญานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการยอมรับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทเท่านั้น
 3. กรณีที่ลูกค้าต้องการส่งคืนสินค้านั้น บริษัทจะแจ้งกลับภายใน 7 วันหลังจากได้รับการร้องขอจากลูกค้า และการขอยกเลิกสัญญานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการยอมรับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทเท่านั้น ยกเว้นการส่งผิดพลาด บริษัทจะเรียกเก็บเพิ่มอีกร้อยละ 30 จากจำนวนเงินที่ปรากฏในใบส่งของ ซึ่งการส่งสินค้าคืนนั้นต้องส่งคืนภายใน 7 วันนับจากวันส่งสินค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการส่งคืนสินค้า
 4. สินค้าที่ระบุว่าเป็นสินค้าจาก Newark USA นั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการยกเลิกใบสั่งซื้อหรือส่งคืนสินค้ามาว่ากรณีใดๆตามที่ระบุในข้อ i – iii ที่กล่าวมาข้างต้น

 

12.การรับประกันสินค้า


 1. บริษัทรับประกันสินค้าในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากการส่งสินค้า กรณีหากมีข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้งานปกติและถูกวิธี และเกิดจากความผิดปกติของวัสดุหรือการออกแบบ ทางบริษัทจะทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าให้ กรณีที่เป็นสินค้าประเภทซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้นับรวมในการประกันและจะไม่มีการคืนสินค้าหากไม่ได้ทำการตกลงกันไว้ก่อนล่วงหน้า

 2. สินค้าทั้งหมดที่มาจากการส่งคืนหรือเปลี่ยน (ไม่รวมถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์) บริษัทจะไม่รับผิดชอบผลของความเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้น และจะมีการเปลี่ยนสินค้าคืนให้แก่ลูกค้าหากต้องการ
 3. การรับประกันสินค้าของทางบริษัทจะยอมรับเมื่อลูกค้าได้ทำตามข้อแนะนำ, เงื่อนไขอื่น ๆ อย่างถูกต้อง
 4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบสินค้าที่มีข้อบกพร่อง ถ้าข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นเพราะลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมสินค้าหรือไม่ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต
 5. สินค้าที่มีการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมภายใต้เงื่อนไข จะยังไม่หมดอายุการรับประกันที่ระบุในข้อ i

 

13.ข้อกฎหมาย


บริษัทจะรับผิดชอบเมื่อสินค้ามีการส่งซ่อม, เปลี่ยนสินค้า หรือการคืนเงินที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทเท่านั้น

บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย สูญหาย หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่ได้ทำตามข้อแนะนำอย่างถูกต้อง

 

14.ข้อมูลลูกค้า


“ข้อมูลลูกค้า” หมายถึง ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า หรือความคิดเห็นของลูกค้า

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาพิจารณาเรียบเรียงให้เป็นหมวดหมู่ ในเงื่อนไขหรือความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าซึ่งประกอบด้วย วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน ส่วนลดทางการค้า อื่นๆ
การปฏิบัติต่อข้อมูลลูกค้า อาจจะรวมถึง
 1. การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้แก่ผู้อื่น หรือ ตัวแทนของบริษัท
 2. การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้แก่บริษัทอื่น ๆ


ในเครือซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าและบริการอื่นๆซึ่งอาจจะสนใจข้อมูลและข้อคิดเห็นของลูกค้า
กรณีลูกค้าไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูล กรุณาติดต่อมาที่ฝ่ายการตลาดของบริษัท

 

15.สิทธิบัตร


สินค้าที่นำออกขายในแคตตาล็อคจะได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่น ๆ บริษัทจะไม่ขอรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิ์ที่ผู้อื่นกระทำขึ้น
บริษัทขอทรงสิทธิในแคตตาล็อคสินค้าที่จัดทำโดยบริษัท ดังนั้นการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
โดยไม่ได้รับความยินยอมก่อนจะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิด ห้ามกระทำโดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นทางการเท่านั้น

 

16.ประเทศผู้ผลิต


กรณีที่ลูกค้าต้องการเอกสารการรับรองประเทศผู้ผลิตจากบริษัท ค่าใช้จ่ายใดที่เกิดขึ้นเพื่อการจัดหาใบรับรองให้แก่ลูกค้า ทางบริษัทจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเป็นครั้งไป


17.กฎหมาย


สัญญาทุกฉบับจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ศาลไทยมีสิทธิอย่างถูกต้องในการตัดสินคดีความใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยจะยึดถือระเบียบการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

 

18.สิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขาย


บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขายที่ระบุมาทั้ง 17 ข้อข้างต้นได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า