Pushbutton Switches

: พบผลิตภัณฑ์จำนวน3,708

ไม่สามารถใช้การแสดงการกำหนดราคาในสัญญาในขณะนี้ได้ ราคาที่แสดงเป็นราคาขายปลีกมาตรฐาน ราคาในสัญญาจะนำมาใช้ในการสั่งซื้อหลังจากดำเนินการแล้ว

element14 เสนอผลิตภัณฑ์สวิตช์แบบปุ่มกด ทั้งสวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก สวิตช์ปุ่มกดสำหรับงานอุตสาหกรรม สวิตช์ปุ่มกดแบบสว่างและแบบไม่มีแสงสว่าง ฯลฯ ให้แก่ผู้ซื้อ วิศวกรออกแบบและวิศวกรซ่อมบำรุง

ลูกค้าเคยซื้อ

ลูกค้าเคยซื้อ

ลูกค้าเคยซื้อ