Tenma

พาวเวอร์ซัพพลายแบบตั้งโต๊ะ

การที่จะทำให้ผลงานมีคุณภาพสูง , ใช้พาวเวอร์ซัพพลายขนาดใหญ่

พาวเวอร์ซัพพลายแบบตั้งโต๊ะของ Tenmaดูเพิ่มเติม