ค้นหาและเลือก
การทำธุรกรรม
การชำระเงิน

ระบบ
ลูกค้า


การใช้จ่าย
การควบคุม
ขั้นตอน


Ariba,
Oracle,
SAP

ตะกร้า
สินค้า
ตะกร้าสินค้า

element14
Punchout / Roundtrip เว็บไซต์

XML PO
Transaction XML PO

XMP POR
Transaction XML POR

XMP ASN
Transaction XML ASN

Biztalk

ระบบ
การผสานรวม

element14

element14

ใบแจ้งหนี้ XML
ตะกร้าสินค้า

ฟีดใบแจ้งหนี้
ตะกร้าสินค้า