element14

ใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS

การจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายบางชนิด (RoHS)

ระเบียบ EC RoHS Recast Directive 2011/65/EU ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21/7/2011 ด้วยข้อผูกมัดที่จะมีผลตั้งแต่ 2/1/2013 ให้จำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายที่ระบุไว้ด้านล่างในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ตามข้อมูลที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ element14 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ด้านล่างเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS สำหรับการสั่งซื้อในวันที่ออกใบรับรองนี้ และถือว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้ใน "อุปกรณ์สำเร็จ" ดังที่ระบุไว้ในข้อกฎหมาย ใบรับรองนี้มีผลกับการสั่งซื้อทุกรายการในอนาคต RoHS: Yes จะระบุอยู่ในหมายเหตุการจัดส่งของคุณจาก Premier Farnell

เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS หมายความว่า:

  • ซัพพลายเออร์ของเราได้ยืนยันว่าสถานะในการเป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แก่เรา (รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานโดยการใช้ตามข้อยกเว้น)
  • เรามีกระบวนการที่เข้มงวดและต่อเนื่องในการยืนยันและบันทึกข้อมูลนี้

ซึ่งจะให้การรับรองในสิ่งที่คุณต้องการ — ไปที่ http://www.element14.com/legislation สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การยืนยันสถานะในการเป็นไปตามมาตรฐานโดยซัพพลายเออร์นั้น เป็นทั้งการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีส่วนผสมของสารที่จำกัดในภาคผนวก II ของ RoHS Recast ที่ความเข้มข้นเกินจากที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อบังคับ หรือยืนยันว่าไม่สามารถทำการกำจัดสารนั้นออกไปได้ ในทางเทคนิค และการมีอยู่ของสารดังกล่าวอยู่ภายในระดับความเข้มข้นที่ได้รับอนุญาตตามข้อยกเว้นที่ระบุในภาคผนวก III ของระเบียบ RoHS Recast Directive 2011/65/EU

สำหรับจุดประสงค์ดังกล่าว ค่าความเข้มข้นสูงสุดของสารที่จำกัดตามน้ำหนักในวัสดุเนื้อเดียวกันคือ:

ตะกั่ว
ปรอท
โครเมียม-6 (Hexavalent Chromium)
โพลิโบรมิเนต ไบฟีนิล (Polybrominated Biphenyls : PBB)
โพรลิโบรมิเนต ไดฟีนิล อีเทอร์ (Polybrominated Diphenyl Ethers : PBDE)
แคดเมียม

0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.01%

element14 ได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมในการยืนยันแถลงการณ์ของซัพพลายเออร์ตามการไม่มีอยู่ของสารที่จำกัดและทำการตรวจสอบเอกสารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อการสนับสนุน ______________________________________________________________________________________________________________