สั่งซื้อครั้งแรก เริ่มที่นี่
2557/12/19
 
 
 

มาตรฐาน RoHS และข้อมูล REACH

ประกาศมาตรฐาน RoHS

ประกาศ RoHSelement14 มีนโยบายระบุมาตรฐานผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน RoHS ก็ต่อเมื่อเรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานอย่างแท้จริง เราใช้คำว่า “ได้” และ “ไม่ได้” บนเว็บไซต์ของเรา และให้นิยามของคำดังกล่าวไว้ดังนี้:

ได้มาตรฐาน RoHS ได้ RoHS

ตามข้อมูลที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่จำกัดโดยกฎหมาย RoHS ที่ระดับสูงกว่าค่าความเข้มข้นสูงสุด

ได้มาตรฐาน RoHS ตามข้อยกเว้น ได้ RoHS

ผลิตภัณฑ์ที่ซัพพลายเออร์ของเรายืนยันว่ามีคุณสมบัติตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในภาคผนวกของระเบียบ RoHS

ไม่ได้มาตรฐาน RoHS ไม่ได้ RoHS

ตามข้อมูลที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์นี้มีสารที่จำกัดโดยกฎหมาย RoHS ที่ระดับสูงกว่าค่าความเข้มข้นสูงสุด

ยังไม่ระบุ RoHS

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของกฎหมาย RoHS และผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอจากซัพพลายเออร์เพื่อยืนยันอย่างมั่นใจว่าได้มาตรฐาน RoHS จะไม่มีการระบุไว้บนเว็บไซต์ของเรา ลูกค้าที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ได้มาตรฐาน RoHS แต่เรายังไม่ได้ระบุว่าได้มาตรฐาน RoHS ควรติดต่อสำนักงานขายของเราหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อื่นบนเว็บไซต์ของเรา เพราะเราอาจสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เหมาะสมได้จากผลิตภัณฑ์มากมายของเรา

ข้อมูล REACH

โลโก้ SVHCเรากำลังพยายามรวบรวมข้อมูลจากซัพพลายเออร์ของเราเพื่อระบุสารเฝ้าระวังอย่างสูง (SVHC) ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เมื่อซัพพลายเออร์ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์มีสาร SVHC สูงกว่าระดับสูงสุด 0.1% โดยน้ำหนัก ข้อเท็จจริงนี้จะแสดงบนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยระบุสาร SVHC และลูกค้าจะได้รับเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุและข้อมูลการใช้งานอย่างปลอดภัย

เมื่อซัพพลายเออร์ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีสาร SVHC สูงกว่าระดับสูงสุด ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะมีคำว่า “ไม่มีสาร SVHC” ปรากฎอยู่พร้อมกับวันที่ประกาศ หากมีการเพิ่มสาร SVHC ใหม่หลังจากวันที่ประกาศยืนยันผลิตภัณฑ์ เราจะไม่สามารถยืนยันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่ามีสาร SVHC ที่เพิ่มมานี้หรือไม่ จนกว่าเราจะได้รับการยืนยันอีกครั้งจากซัพพลายเออร์

หากผลิตภัณฑ์ไม่มีคำดังกล่าว หมายความว่าเรายังไม่ได้รับการยืนยันจากซัพพลายเออร์ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีสาร SVHC สูงกว่าระดับสูงสุดหรือไม่ สถานะนี้จะได้รับการยืนยันทันทีที่ได้รับข้อมูลจากซัพพลายเออร์

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RoHS, REACH และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โปรดเข้าไปที่พอร์ทัลกฎหมายใน element14