สั่งซื้อครั้งแรก เริ่มที่นี่
2557/12/20
 
 

ลิขสิทธิ์

 


ลิขสิทธิ์ © 2007 Premier Farnell plc สงวนลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ ทั้งหมดและทุกส่วนของเว็บไซต์นี้เป็นของ Premier Farnell plc ("เจ้าของ") และไม่อนุญาตให้ใช้ จำหน่าย ให้อนุญาต ถ่ายโอน คัดลอก
หรือผลิตซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วนในลักษณะหรือในรูปแบบใดๆ หรือในหรือบนสื่อใดๆ แก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของข้อตกลงของเจ้าของ
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของ

element14 เป็นชื่อการค้าของ element14 Pte. Ltd. , เลขทะเบียนบริษัท 199501672R.